MSc. Ho Ngoc Anh Tuan

Chức vụ   - Cán bộ nghiên cứu
- Trợ lý CNTT
   
tuan
Năm sinh   1987
Hướng
nghiên cứu
  - Ứng dụng mô hình hóa trong nghiên cứu môi trường
- Biến đổi khí hậu
2009   Cử nhân Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học - ĐH Huế
2013   Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học - ĐH Huế
Điện thoại/Fax   054.362299
Email   tuanireb@gmail.com
 
I. CÔNG TRÌNH
A. Bài báo khoa học
1. Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trịnh Thị Giao Chi, Phạm Khắc Liệu (2009). Đánh giá tác động của tiếng ồn từ hoạt động giao thông đường sắt đối với người dân ở thành phố Huế. Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ ba, Đại học Huế, 12/2009. Trang 87 – 93.
2. Lê Văn Thăng, Phan Văn Đức, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Biến đổi khí hậu và các nguy cơ đối với sinh kế của cộng đồng xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung, Việt Nam, 12/2009. Trang 24-35.
3. Le Van Thang, Hoang Ngoc Tuong Van, Ho Thi Ngoc Hieu and Ho Ngoc Anh Tuan (2010). Assessment of vulnerability caused by climate change and introduction of some livelihood models adapting to climate change in Thua Thien Hue Province. International Conference: The role of University in smart response to climate change. Vietnam National University, Hanoi; Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning; Ministry of Natural Resources and Environment. Page 80-91.
4. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu và giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu khoa học Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 2010. Trang 200-210.
5. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường Đại học Duy Tân. Đà Nẵng. Trang 57-66.
6. Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2014). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường đới bờ tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (ICENR) “Tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường ven biển”, Viện Môi trường và Tài nguyên, ĐHQG Hồ Chí Minh.
7. Nguyen Huy Anh, Ho Ngoc Anh Tuan, Nguyen Vu Ky, Hoang Ngoc Tuong Van (2014). Using Remote Sensing and GIS to build vegetation status map for Phu Loc district, Thua Thien Hue province, Vietnam. The 35st Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), Nay Pyi Taw, Myanmar.
8. Le Van Thang, Nguyen Huy Anh, Dinh Thanh Kien, Ho Ngoc Anh Tuan (2014). Research and propose some livelihood models adapting to climate change in the coastal plains of Thua Thien Hue province. Journal of science and technology, ISSN 0866-708X, Special issue: Environmental protection toward sustainable development (IFGTM 2014), Vol.52, N0.3A, 2014. Hanoi, p.125-132.
9. Nguyễn Huy Anh, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Đinh Thanh Kiên (2014). Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế dưới sự trợ giúp của công nghệ gis và viễn thám, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014. NXB Nông nghiệp, HCM.
10. Nguyễn Huy Anh, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2014). Hiện trạng trượt lở đất trên các tuyến đường giao thông ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí khoa học, Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Tự Nhiên, ISSN 1589-1388, tập 97, số 9, trang 5-14.
11. Nguyen Huy Anh, Nguyen Vu Ky, Ho Ngoc Anh Tuan, Hoang Ngoc Tuong Van (2014). Using landsat satellite imagery and GIS to build vegetation status map for phu loc district, Thua Thien Hue province, Journal of Science, Hue University, Natural Sciences Issue, ISSN 1859-1388, pp 45-55.
12. Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2015). Ứng dụng GIS và RS để đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa học và kỹ thuật, Liên hiệp Hội KHKT tỉnh Thừa Thiên Huế, ISSN 2354-094X, số 52.
13. Nguyen Huy Anh, Dinh Thanh Kien, Ho Ngoc Anh Tuan, Hoang Anh Vu, Nguyen Thi Tam (2015). The impacts of climate change on the shoreline erosion in Quang Cong commune, Quang Dien district, Thua Thien Hue province. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (VAST), ISSN 0866-708X, Vol.53, N0.3A, 2015, p.307-312.
14. Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2015).  Analysis of shoreline changes in the northern passage of Thuan An inlet, Thua Thien Hue province in period 2000-2014 by using GIS and remote sensing, Proceedings, The 36st Asian Conference on Remote Sensing (ACRS), Manila, Philippines, 2015.
15. Hồ Ngọc Anh Tuấn (2015). Giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở GIS và ứng dụng của nó trong nghiên cứu tài nguyên và môi trường. Tạp chí Khoa học – Đại học Huế. ISSN 1859-1388. Tập 111, Số 12, 2015, Tr. 169-177.
16. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Minh Trí, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Hoàng Anh Vũ (2015). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ chất lượng nước sông Kiến Giang đoạn qua huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Tạp chí Khoa học – Đại học Huế. ISSN 1859-1388. Tập 111, Số 12, 2015, Tr. 179-189.
17. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2015). Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. ISSN 0866 - 8744. Số 659, tháng 11/2015, trang 1-7.
18. Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2016). 
Lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào một số quy hoạch phát triển chính ở tỉnh Hà Tĩnh. Hội nghị khoa học và công nghệ lần thứ III: Quản lý hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và môi trường hướng đến tăng trưởng xanh. ISBN: 978-604-73-4719-3. Phân ban 3: Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu.  Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Trang 407 - 416.
19. Lê Quang Cảnh, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Trần Hiếu Quang (2016). Áp dụng chỉ số tổn thương sinh kế trong đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu ở vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí khoa học Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường. ISSN 1859-1388. Tập 120, Số 6, 2016, Tr. 41-51.
B. Sách
1. Lê Văn Thăng (Chủ biên), Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Bản tóm tắt chính sách: Thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB. Đại học Huế
2. Lê Văn Thăng (Chủ biên) Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cồng đồng tại vùng trũng thấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB. Nông nghiệp. Hà Nội.
3. Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang (2015). Hướng dẫn xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam. NXB Đại học Huế, Huế - 2015.
 
II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A. Đề tài chủ nhiệm
1. Đề tài cấp Viện (2015 – 2016): Nghiên cứu xây dựng bản đồ sinh khí hậu phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
B. Đề tài tham gia
1. Đề tài Hợp tác quốc tế QT-DAFLC09-04&10-04 (2009 - 2011): Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Dự án Hợp tác Quốc tế (2011): Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Kim Đôi, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Đề tài cấp Bộ B2011-DHH-01 (2011-2012): Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung.
4. Đề tài cấp Tỉnh (2011-2012): Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Đề tài cấp Đại học Huế (2012 - 2014): Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám để đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Đề tài cấp Quốc gia (2014 – 2015): Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Mã số BĐKH – 18.

III. GIẢI THƯỞNG

1. Giải ba Ý tưởng sáng tạo đồng hành cùng cuộc sống năm 2007.
2. Giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2009.
3. Giải ba Giải thưởng sáng tạo khoa học dành cho sinh viên năm 2009.
4. Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo, bảo vệ môi trường” toàn quốc năm 2011.
5. Giải khuyến khích Giải thưởng Sách hay Việt Nam năm 2013.
6. Giải nhì Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII năm 2014.
7. Giải ba Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014. 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second