MSc. Le Thi Diem Kieu

Chức vụ Nghiên cứu viên
le thi diem kieu
Năm sinh 1985
Hướng nghiên cứu - Ứng dụng CNSH trong xử lý ô nhiễm môi trường nước.
- Truyền thông môi trường.
2007 Cử nhân Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học-Đại học Huế
2012 Thạc sỹ Khoa học Môi trường, trường Đại học Khoa học-Đại học Huế
Điện thoại/Fax 054.2460061/054.3820438
Mobile 0988433501
Email Kieule0927@gmail.com
 
I. CÔNG TRÌNH
1. Trần Thị Liên, Lê Thị Diễm Kiều (2009). Thực trạng khai thác titan ở các tỉnh duyên hải miền trung và những hậu quả về môi trường. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung, Việt Nam, 12/2009. Huế. Trang 102 - 114.
2. Lê Thị Diễm Kiều, Trần Đặng Bảo Thuyên (2011). Quản lý vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai dựa vào cộng đồng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và công nghệ Biển toàn quốc lấn thứ V, Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và quản lý Biển, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 411-416.
3. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Thị Diễm Kiều (2012). Giải pháp bảo tồn Đa dạng sinh học vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trước tác động của biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững (lần 2), Nha Trang 7/2012, Trang: 129-137.
 
II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Các đề tài tham gia
1. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2008): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
2. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2009): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
3. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2010): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
4. Đề tài nghiên cứu cơ sở (2009): Nghiên cứu xác định điểm quan trắc bụi và tiếng ồn trên một số trục đường giao thông chính ở thành phố Huế.
 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second