Assoc.Prof. Le Van Thang

Chức vụ Cố vấn cao cấp
Giảng viên cao cấp tại Khoa Môi trường, trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
pgs ts le van thang
Năm sinh 1958
Chuyên ngành
đào tạo
Bảo vệ, sử dụng hợp lý và tái tạo tài nguyên thiên nhiên
(hiện nay là Quản lý Tài nguyên và Môi trường)
Hướng nghiên cứu  - Đánh giá tổng hợp tài nguyên và môi trường;
 - Quy hoạch bảo vệ môi trường;
 - Biến đổi khí hậu.
 - Du lịch sinh thái.
1996 Tiến sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội
2006 Phó giáo sư, Đại học Huế
Điện thoại/Fax 054.3826501/054.3820438
Email thanghue56@gmail.com, thanghue56@yahoo.com

I. CÔNG TRÌNH
A. Bài báo khoa học

1. Hoàng Đức Triêm, Lê Văn Thăng và nnk (1991). Nghiên cứu các mô hình sinh thái sử dụng hợp lý lãnh thổ trung du Bình Trị Thiên. Thông tin Khoa học, số 7, Trường ĐH Tổng hợp Huế. Trang 174-177.
2. Hoàng Đức Triêm, Lê Văn Thăng và nnk (1991). Thực nghiệm xây dựng quy trình bón phân đa lượng hợp lý cho cây hồ tiêu ở xí nghiệp liên hiệp hồ tiêu Tân Lâm. Thông tin Khoa học, số 7, Trường ĐH Tổng hợp Huế. Trang 181-185.
3. Le Van Thang (1994). Some sketches on karst ecological landscape in Quang Tri for tourism. International Symposium on “Applied Tropical Karst”. Ha Noi.
4. Le Van Thang (1994). Ngu Hanh Son karst area of Quang Nam-Da Nang province, VietNam. International Workshop on Development and Use of Water Resources and Environmental Protection in Karst Areas. Guilin, China. Trang 5-10.
5. Lê Văn Thăng (1994). Các mô hình sinh thái ở trung du Thừa Thiên Huế. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Tổng hợp Huế. Số 9. Trang 234-238.
6. Lê Văn Thăng (1995). Mô hình nông lâm kết hợp ở vùng trung du tỉnh Thừa Thiên Huế. Thông tin KHKT Lâm nghiệp. Viện Khoa học Lâm nghiệp. Số 1. Trang 27-28.
7. Lê Văn Thăng (1995). Bản đồ tiềm năng sinh thái tự nhiên lãnh thổ là cơ sở quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên đất và bảo vệ môi trường (lấy ví dụ trung du Thừa Thiên Huế). Tạp chí Khoa học (Phần Khoa học tự nhiên), ĐHQG Hà Nội. XI(1). Trang 51-54.
8. Hoàng Đức Triêm, Lê Văn Thăng (1995). Mô hình kinh tế - môi trường sinh thái trong điều kiện lãnh thổ trung du tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạo chí Khoa học (Phần Khoa học tự nhiên), ĐHQG Hà Nội. XI(3). Trang 44-46.
9. Lê Văn Thăng, Hoàng Đức Triêm (1996). Xây dựng bản đồ cảnh quan sinh thái trung du Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế làm cơ sở cho quy hoạch phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 2(10). Trang 180-182.
10. Lê Văn Thăng (1996). Kết quả đánh giá, phân hạng điều kiện sinh thái tự nhiên trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho cây công nghiệp nhiệt đới dài ngày. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 2(10). Trang 177-179.
11. Lê Văn Thăng (1996). Cơ sở khoa học cho định hướng quy hoạch cây công nghiệp dài ngày, góp phần bảo vệ môi sinh ở trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hội thảo “Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường vùng Bình Trị Thiên”. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. Trang 113-117.
12. Le Van Thang (1999). Brief introduction on centre for resources, environment and biotechnology. The Second Joint Seminar on Environmental Science and Technology in the Core University Program between Japan Society for the Promotion of Science and National Center for Natural Science and Technology. Osaka University. Page 119-124.
13. Lê Văn Thăng (2000). Về công tác đào tạo cử nhân khoa học môi trường tại Đại học Huế. Tuyển tập Báo cáo tham luận Hội nghị 10 năm công tác giáo dục, đào tạo môi trường. Hà Nội. Trang 269-270.
14. Lê Văn Thăng, Phạm Khắc Liệu (2001). Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 1: Môi trường đô thị và công nghiệp. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 1(12). Trang 147-160.
15. Lê Văn Thăng, Phạm Khắc Liệu (2001). Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 2: Môi trường nông nghiệp và nông thôn. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 1(12). Trang 160-167.
16. Lê Văn Thăng, Nguyễn Bắc Giang (2001). Tổng quan hiện trạng môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ những năm 1996-1999. Phần 3: Thực trạng công tác quản lý môi trường. Thông tin Khoa học, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế. 1(12). Trang 167-175.
17. Lê Văn Thăng (2001). Nghiên cứu xác định nội dung quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam (Huế-Đà Nẵng-Dung Quất). Hội thảo khoa học “Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (TP. Đà Nẵng, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi). Mã số: KC.08.03.
18. Lê Văn Thăng và nnk (2001). Đánh giá điều kiện tự nhiên lãnh thỗ trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế cho mục đích phát triển nông lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế. Số 6. Trang 81-87.
19. Lê Văn Thăng (2001). Đào tạo cử nhân khoa học môi trường tại Đại học Huế phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh miền Trung. Kỷ yếu Hội thảo chương trình, giáo trình giảng dạy môi trường. Trường ĐHBK, ĐHQG TP. HCM. Trang 31-37.
20. Lê Văn Thăng (2001). Hoạt động nghiên cứu khoa học về bảo vệ môi trường ở Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học Đại học Huế. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kỷ yếu: Hội nghị-Tập huấn về giáo dục bảo vệ môi trường. Huế. Trang 122-125.
21. Lê Văn Thăng (2001). Giáo dục môi trường ở Đại học Huế - Thực trạng và giải pháp. Hội thảo Quốc gia: Giáo dục môi trường trong các trường học. Hà Nội. Trang 95-97.
22. Lê Văn Thăng (2002). Bước đầu tìm hiểu đất cát nội đồng và ven biển ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập Hội thảo Khoa học Công tác nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa học về trái đất ở các tỉnh phía Nam - Định hướng nghiên cứu và đào tạo nhân lực phục vụ cho các mục tiêu phát triển bền vững. Trường ĐHBK, ĐHQG TP.HCM. Trang 132-145.
23. Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2003). Nghiên cứu đặc điểm sinh thái cảnh quan cho phát triển du lịch ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Số 16. Trang 55-61.
24. Lê Văn Thăng và nnk (2003). Đặc điểm tự nhiên VQG Bạch Mã. Kỷ yếu Hội thảo đề tài độc lập cấp Nhà nước. Trang 5-13.
25. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2003). Đặc điểm cảnh quan vùng đất cát tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Số 20.
26. Lê Văn Thăng (2003). Vài nét về sự hợp tác giữa đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành các khoa học trái đất và khoa học môi trường tại Đại học Huế. Hội thảo Khoa học hợp tác đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực các khoa học trái đất giữa Trường và Viện. Hà Nội.
27. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và nnk (2004). Bước đầu tìm hiểu hiện trạng chất lượng môi trường không khí ở thành phố Huế. Hội thảo “Duy trì và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam”. Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội.
28. Lê Văn Thăng (2004). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu lên tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Số 25. Trang 75-83.
29. Trinh Thi Giao Chi, Tran Hieu Nhue, Le Van Thang (2004). Preliminary design on water treatment station for the southern uban area of Hue city. Vietnam-Korea Workshop Environmental Technology in Water Pollution Prevention. Ha Noi.
30. Lê Văn Thăng và nnk (2005). Thực trạng và thách thức của kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 804-816.
31. Lê Văn Thăng và nnk (2005). Đánh giá tác động của sản xuất và kỹ thuật canh tác ở các trang trại nuôi trồng thủy sản lên môi trường vùng duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 817-823.
32. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên (2005). Chất lượng môi trường nước sông Hương ở TP. Huế (năm 2003-2004). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học về môi trường và phát triển bền vững. NXB KH và KT, Hà Nội. Trang 411-420.
33. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân và nnk (2005). Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hiện nay và một số giải pháp khắc phục. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Huế. Trang 352-365.
34. Lê Văn Thăng và Nguyễn Đình Huy (2006). Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Hương. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 2. Trang 172-182.
35. Lê Văn Thăng (2006). Về khung chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường tại Trường Đại học Khoa học-Đại học Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo Đại học về Công nghệ và Môi trường. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hà Nội. Trang 82-86.
36. Lê Văn Thăng (2006). Bản đồ sinh thái cảnh quan Vườn Quốc gia Bạch Mã. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội (Phần Khoa học tự nhiên và Công nghệ). XXII(2). Trang 69-77.
37. Lê Văn Thăng (2006). Một số đặc trưng cơ bản về kinh tế trang trại ở nước ta. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học Địa lý-Địa chính. Hà Nội. Trang 79-86.
38. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng và Phạm Thị Hoàng Tâm. Cơ chế chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học Địa lý-Địa chính. Hà Nội. Trang 284-290.
39. Le Van Thang (2006). Environmental issues in the development of the aquaculture farming economy in Vietnam. The 6th General Seminar of the Core University Program. Environemnat Science and Technology for Sustainability of Asia. Kumamoto University, Japan. Page 208-217.
40. Lê Văn Thăng (2006). Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài KC.08.30. Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước: Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Trang 300-312.
41. Lê Văn Thăng, Bùi Thắng (2007). Tác động của hoạt động nhân sinh đến môi trường nước sông Hương ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Địa chất. A(299). Trang 70-77.
42. Lê Văn Thăng, Đặng Thị Thanh Lộc, Lê Văn Tuấn (2007). Giải pháp quản lý chất thải rắn phù hợp với các khu đô thị mới của thành phố Huế. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế. Số 4. Trang 68-80.
43. Le Van Thang, Tran Dang Bao Thuyen (2007). The water environmental quality happening of Huong river, in the Hue city, period of 2003-2006. The 4th Seminar on environmental science and technology issues related to the sustainable development for urban and coastal areas. Danang, Vietnam. Page 186-193.
44. Lê Văn Thăng (2007). Nhìn lại công tác đào tạo Cử nhân khoa học môi trường tại Đại học Huế. Tài liệu Hội thảo: Công tác đào tạo cán bộ về môi trường trong các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2002-2007 và định hướng đến năm 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đà Nẵng. Trang 70-76.
45. Lê Văn Thăng (2007). Một nghiên cứu cụ thể về môi trường góp phần bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Sự hình thành và vai trò của hệ mặt nước kinh thành Huế. Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế. Trang 13-27.
46. Le Van Thang, Tran Dang Bao Thuyen (2007). The water environmental quality happening of the Huong river in the Hue city, period of 2003-2006. Annual Report of FY 2007. The Core University Program between Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and Vietnamese Academy of Science and Technology (VAST). Japan. Page 192-199.
47. Lê Văn Thăng (2008). Tác động của biến đổi khí hậu lên môi trường ở Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Tác động của biến đổi khí hậu và kế hoạch hành động cho địa phương, trường hợp miền Trung Việt Nam. Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia-Đại học Huế. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 161-171.
48. Lê Văn Thăng (2008). Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng bền vững. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 419-428.
49. Đinh Thanh Kiên, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh và Lê Văn Thăng (2008). Nghiên cứu đề xuất quy hoạch sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên vùng đất cát nội đồng của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 375-383.
50. Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải và Lê Văn Thăng (2008). Hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thị xã Đông Hà do giao thông gây ra đến năm 2020. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 548-552.
51. Trần Đặng Bảo Thuyên và Lê Văn Thăng (2008). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương - thành phố Huế giai đoạn 2003-2007. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam - Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 655-662.
52. Le Van Thang (2008). The impact of climate change on agriculture and tourism of Thua Thien Hue province, Vietnam. The 8th General Seminar of the Core University Program. Environmental Science and Technology for the Earth. Osaka University and Vietnam National University, Hanoi. Page 166-172.
53. Le Van Thang and Luong Van Duc (2008). First step in studying to build model construction of Phu Bai ecological industrial zone, Thua Thien Hue province, Vietnam. The 8th General Seminar of the Core University Program. Environmental Science and Technology for the Earth. Osaka University and Vietnam National University, Hanoi. Page 435-441.
54. Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Bảo Tuấn và Lê Văn Thăng (2008). Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS góp phần nâng cao công tác quản lý chất thải rắn tại thành phố Huế. Thông tin Khoa học (Phần Khoa học tự nhiên), Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế. Số XV. Trang 118-124.
55. Lê Văn Thăng và Trần Anh Tuấn (2008). Tăng cường quản lý nhu cầu nước nhằm thích ứng với tình trạng khan hiếm nước ở vùng duyên hải miền Trung. Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ Ba. Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. NXB ĐHQG Hà Nội. Trang 499.
56. PGS.TS. Lê Văn Thăng, ThS. Trần Đặng Bảo Thuyên, ThS. Hoàng Ngọc Tường Vân (2009). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương giai đoạn 2003-2008. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số tháng 6.2009, trang 56-58. Hà nội.
57 Lê Văn Thăng (2009). Thực trạng và thách thức của kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 25-33.
58. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng và nnk (2009). Nghiên cứu đề xuất một số mô hình nông-lâm- ngư nghiệp theo hướng bền vững trên vùng cát nội đồng của hai huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 42-52.
59. Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên và Lê Văn Thăng (2009). Nghiên cứu xây dựng bản đồ quy hoạch lại sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên vùng đất cát nội đồng hia huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 77-88.
60. Lê Văn Thăng (2009). Nghiên cứu, đề xuất chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở duyên hải miền Trung theo hướng bền vững. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế. Trang 131-140.
61. Lê Văn Thăng, Nguyễn Thị Thanh Thúy (2009). Bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái nhà vườn Huế. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Số 12/2009. Trang 32-33. 
62. Lê Văn Thăng, Trần Thị Mai (2009). A Lưới phát triển du lịch sinh thái tiếp cận cộng đồng. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 38-39.
63. Le Van Thang and Ho Thi Ngoc Hieu. Climate change impacts and the community based climate change adaption project in Thua Thien Hue province. International Workshop on Higher Education in Adapting to Climate and Ecosystems Change. Co-organized by UNU-ISP, VNU and IR3S. Halong, VN 2009. Page 46-52.
64. Lê Văn Thăng, Phan Văn Đức, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Biến đổi khí hậu và các nguy cơ đối với sinh kế của cộng đồng xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế.Trang 24-35.
65. Trần Thị Hồng Sa, Lê Văn Thăng (2010). Tìm hiểu tác động của nuôi trồng thủy sản đến môi trường nước ở đầm Thị Nại, tỉnh Bình Định. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. NXB. Đại học Huế.Trang 172-182.
66. Lê Văn Thăng, Lê Thị Nguyện, Trần Nguyễn Thế Anh (2010). Đánh giá chất lượng nước sông Hương góp phần bảo vệ và khai thác hợp lý. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 436 - 442.
67. Lê Văn Thăng, Hoàng Anh Sơn (2010). Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Hương, Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2003-2008. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 787 - 794
68. Lê Văn Thăng, Trần Quang Lộc (2010). Hiện trạng môi trường một số làng nghề truyền thống tại Thừa Thiên Huế - những giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển sản xuất. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Trang 915-920.
69. Nguyễn Tiến Hoàng, Lê Bảo Tuấn, Lê Văn Thăng (2010). Ứng dụng GIS sắp xếp lại hệ thống thu gom chất thải rắn tại thành phố Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Chuyên san Khoa học Tự nhiên. Số 25(59)/7.2010. Trang 49-57.
70. Lê Văn Thăng và Trần Ngọc Tuấn (2010). Rác thải nguy hại ở thành phố Huế - Thực trạng và giải pháp. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc tế Việt Nam - CHLB Đức. Tp. HCM. Trang 56 -73.
71. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Đình Huy (2010). Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Môi trường, số 10-2010. Hà Nội.Trang 53-55.
72. Le Van Thang, Nguyen Dinh Huy and Nguyen Thi Tam (2010). The role of the farm economy model in resources, environment protection and management in the provinces of the central coast, Vietnam. The 10th International Conference of Southeast Asian Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. Publish House of Hanoi National University of Education. Page 538-544.
73. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2010). Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá vôi Văn Xá, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 25-30.
74. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Đánh giá tổn thương do biến đổi khí hậu và giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 200- 210.
75. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng, Trần Quang Lộc (2010). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương - thành phố Huế, giai đoạn 2003 - 2009. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 652 - 660.
76. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng, Đặng Trung Thuận (2010). Đề xuất mô hình canh tác lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 849 - 855.
77. Le Van Thang, Hoang Ngoc Tuong Van, Ho Thi Ngoc Hieu and Ho Ngoc Anh Tuan (2010). Assessment of vulnerability caused by climate change and introduction of some livelihood models adating to climate change in Thua Thien Hue Province. International Conference: The role of University in smart response to climate change. Vietnam National University, Hanoi; Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning; Ministry of Natural Resources and Environment. Page 80-91.
78. Võ Thị Kim Diệp và Lê Văn Thăng (2011). Giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách và pháp luật trong quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven bờ thành phố Đà Nẵng. Tạp chí Môi trường, số 3/2011. Hà Nội. Trang 53-55 và 60.
79. Nguyễn Thanh Tưởng, Lê Văn Thăng (2011). Sơn Trà quản lý môi trường du lịch. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 23-24
80. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2011). Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kontum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3, Tác động của Biến đổi khí hậu. Huế, 26/8/2011. Trang 31 - 37.
81. Le Van Thang, Nguyen Huy Anh, Nguyen Trịnh Minh Anh (2011). Climate change and poverty in lagoon and coastal area of Thua Thien Hue province. Third scientific conference in EIA and SEA. Impact of climate change. Proceedings. Hue, 26/8/2011. Page 104-112.
82. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Quang Lộc (2011). Đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến ở thành phố Huế. Tạp chí Môi trường, số 8/2011. Hà Nội. Trang 55-58.
83. Trần Thị Liên, Lê Văn Thăng, Hoàng Ngoc Tường Vân (2011). Diễn biến chất lượng nước đầm Lập An từ 2005 đến 2008. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Tuyển tập báo cáo, quyển 5-Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển. NXB. KHTN và CN. Hà Nội. Trang 143-150.
84. Lê Văn Thăng, Trần Hồ Uyên (2011). Đà Nẵng quản lý môi trường khách sạn. Tạp chí Du lịch Việt Nam. Hà Nội. Trang 16-17.
85. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường Đại học Duy Tân. Đà Nẵng. Trang 57-66.
86. Lê Văn Hoàng, Lê Văn Thăng, Hồ Đắc Thái Hoàng (2011). Tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh của biến đổi khí hậu. Tạp chí Kinh tế Sinh thái. Số 40/2011. Hà Nội.Trang 128-133.
87. Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ (2011). Nhận thức của cộng đồng ở Thừa Thiên Huế về hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 14001.Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội. Tập 27, Số 4S, 2011. Trang 163-171.
88. Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2011). Thực trạng và giải pháp phát triển nông lâm nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san khoa học tự nhiên và công nghệ. Hà Nội. Tập 27, Số 4S, 2011. Trang 206-214.
89. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2012). Khả năng thích ứng với BĐKH của người dân ở vùng đồng bằng và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 71 - 78.
90. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2012). Phân vùng lãnh thổ phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường (nghiên cứu trường hợp tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI-2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 393 - 402.
91. Bùi Thị Thu, Lê Văn Thăng (2012). Hiện trạng sử dụng đất và định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất ở các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 441 - 448.
92. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2012). Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến diện tích đất trồng lúa ở tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 639 - 646.
93. Nguyễn Minh Kỳ, Lê Văn Thăng (2012). Ứng dụng SEM xây dựng mô hình nhận thức môi trường ở học sinh Trung học phổ thông tỉnh Quảng Trị. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 1045 - 1052.
94. Lê Quang Cảnh, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2012). Ứng dụng GIS tính toán diện tích đất trồng lúa bị ngập do nước biển dâng ở dải ven biển tỉnh Phú Yên. Kỷ yếu Hội thảo "Môi trường và Phát triển bền vững lần thứ II",Trang: 122-128.
95. Bui Thi Thu, Le Van Thang, Hoang Ngo Tu Do (2012). Evidences of climate change and its impacts on agriculture in the coastal districts of Quang Nam provinces. Proceedings of the International Workshop on Geo-engineering for Responding to climate change and sustainable development of infracstructure, Hue Geo-engineering 2012, Construction Publishing House,  Page 224 - 230.
96. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng, Vũ Văn Phái (2012). Nghiên cứu phân vùng chức năng môi trường phục vụ quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 28, Số 5S, 2012, trang 01 - 11.
97. Nguyen Huy Anh, Le Van Thang, Dinh Thanh Kien (2012). Remote sensing and GIS application to build landcover map of Chan May - Lang Co area, Phu Loc district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 5-14.
98. Nguyen Dinh Huy, Le Van Thang, Nguyen Thi Tam (2012). Assessment of effects on local's models of adaptation to climate change in the inland sandy area of Quang Dien district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 47 - 57.
99. Tran Thi Tu, Morihiro Maeda, Le Van Thang, Nguyen Dang Hai, Tran Dang Bao Thuyen (2012). Application of biochar from coconut shells to different soils in Thua Thien Hue province, Vietnam. Practical Research and Education of Soil Waste Management Based on the Partnerships among Universities and Governments in Asia and Pacific Countries. The Final Report of FY 2012. Okayama University, Japan. Page 87-99.
100. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng (2013). Đánh giá chất lượng môi trường nước của một số hồ ở khu vực thành phố Huế. Tạp chí Môi trường, số 4/2013. Hà Nội. Trang 50-53.
101. Lê Văn Thăng, Lê Văn Hoàng (2013). Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp khai thác, bảo vệ tài nguyên nước mặt vùng đồng bằng ven biển tỉnh Quảng Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tạp chí Đại học Huế. Chuyên san khoa học Tự nhiên, tập 81, số 3, năm 2013.
102. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Trần Quang Lộc (2013). Đánh giá xu thế biến đổi chất lượng nước sông Hương từ 2003-2012, theo không gian và thời gian bằng chỉ số chất lượng nước (WQI). Tạp chí Môi trường, số 8/2013. Hà Nội. Trang 57-60.
103. Trần Thị Tú, Morihiro Madea, Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải (2013). Nghiên cứu sử dụng than sinh học từ vỏ dừa bón cho rau Komatsuna trên một số loại đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 51 - số 3B/2013. Hà Nội. Trang 315-322.
104.  Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2013). Phân tích ảnh hưởng của rủi ro thiên tai lên hệ sinh thái đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 96 - 103.
105. Lê Văn Thăng, Trần Ngọc Bảy (2013). Giải pháp phát triển bền vững cây xanh đô thị ở thành phố Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 248 - 255.
106.  Lê Văn Thăng, Bùi Thị Thu (2013). Nghiên cứu sự phân hóa cảnh quan các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VII, NXB Đại học Thái Nguyên, trang 256 - 264.
107. Lê Văn Thăng, Nguyễn Minh Kỳ (2013). Nhận thức của sinh viên Đại học Huế về Biến đổi khí hậu. Viện Môi trường và Phát triển bền vững. Tuyển tập các công trình khoa học, NXB. KH và KT. Hà Nội, trang 451-461.
108. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng (2014). Nghiên cứu nguy cơ biến động diện tích đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 92, số 4 (2014), trang 165 - 176.
109. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2014). Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng lãnh thổ phục vụ xây dựng các mô hình sinh kế phù hợp ở miền Trung. Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam. Số 16/2014 (683). Trang 48-51.
110. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh (2014). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam. Việt Nam học, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế lần thứ tư: Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững, Tập IV. NXB. Khoa học Xã hội, Hà Nội, trang 305-318.
111. Le Van Thang, Nguyen Huy Anh, Dinh Thanh Kien, Ho Ngoc Anh Tuan (2014). Research and propose some livelihood models adapting to climate change in the coastal plains of Thua Thien Hue province. Journal of science and technology, ISSN 0866-708X, Special issue: Environmental protection toward sustainable development, Vol.52, N0.3A, 2014. Hanoi, p.125-132.
112. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải (2014).Thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước các sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế. Tạp chí Môi trường, số 9/2014. Hà Nội. Trang 56-59.
113. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh(2014). Phân vùng lãnh thổ phục vụ đề xuất phát triển các mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ởmiền Trung Việt Nam. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội, 2014, Tập: I, Trang: 174-180.
114. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng, Vũ Văn Phái (2014). Định hướng quy hoạch bảo vệ môi trường ở huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: I, Trang: 219-228.
115. Lê Quang Cảnh, Lê Văn Thăng (2014). Một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: I, Trang: 69 -74.
116. Nguyễn Văn Trọng, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2014). Phân vùng lãnh thổ cho mục đích sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở vùng đồi núi huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: II, Trang: 376-383.
117. Đinh Thanh Kiên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh (2014). Đề xuất một số mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu ở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ VIII, NXB Đại học Sư phạm HCM, 2014, Tập: II, Trang: 624-633.
118. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân (2014). Đúc kết kinh nghiệm và tri thức bản địa của cộng đồng người dân miền Trung Việt Nam trong việc phòng, tránh một số loại hình thiên tai. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Hà Nội. Trang 7-12.
119. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đăng Hải (2015). Tác động tích cực từ việc tái định cư dân vạn đò đến chất lượng môi trường nước trên nhánh sông Đông Ba ở thành phố Huế.Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Tập 103, số 4 (2015), trang 219 - 227.
120. Nguyễn Huy Anh, Lê Văn Thăng (2015). Quy hoạch bảo vệ môi trường ở cấp huyện - cơ sở lý luận và ứng dụng. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 17 - 27.
121. Hồ Thị Ngọc Hiếu, Lê Văn Thăng, Lê Quang Cảnh (2015). Xác định các trường hợp ứng phó khẩn cấp do biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên và đề xuất giải pháp ưu tiên thực hiện. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 49 - 58.
122. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2015). Nghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 69 - 78.
123. Đinh Thanh Kiên, Lê Văn Thăng (2015). Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tỉnh Khánh Hòa và một số giải pháp đề xuất. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 79 - 90.
124. Trần Hiếu Quang, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2015). Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng đất cát khô hạn tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 113 - 122.
125. Lê Văn Thăng, Nguyễn Xuân Dương, Nguyễn Huy Anh (2015). Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 123 - 132.
126. Lê Văn Thăng, Nguyễn Huy Anh, Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Lê Văn Minh (2015). Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hói Ông Thơ dưới tác động của trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Phú Bài. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, - Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12 (2015), trang 133 - 144.
127. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2015). Đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở các tỉnh miền Trung Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. ISSN 0866 - 8744. Số 659, tháng 11/2015, trang 1-7.
128. Trần Thị Ngọc Hà, Lê Văn Thăng (2016). Thực trạng quản lý chất thải rắn tại một số cơ sở y tế ở thành phố Quảng Ngãi. Tạp chí Môi trường, Chuyên đề II/2016. Hà Nội. Trang 47-51.
129. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2016). Nghiên cứu cách tiếp cận trong đánh giá tính dễ bị tổn thương của các cảnh quan do biến đổi khí hậu. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ IX, NXB KHTN và CNQG. Quy Nhơn. Trang 21-28.
130. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2016). Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái-cơ sở lý luận và ứng dụng. Tuyển tập báo cáo tại Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc làn thứ IX, NXB KHTN và CNQG. Quy Nhơn. Trang 74-82
.

B. Sách
 
1. Nguyễn Thanh, Lê Văn Thăng và nnk (2005). Địa chí Thừa Thiên Huế-Phần Tự nhiên. NXB KHXH, Hà Nội.
2. Lê Văn Thăng (chủ biên), Trần Anh Tuấn, Bùi Thị Thu (2008). Giáo trình Du lịch và Môi trường. NXB ĐHQG Hà Nội.
3. Lê Văn Thăng (2008). Giáo trình Khoa học Môi trường đại cương. NXB ĐH Huế.
4. Lê Văn Thăng (Chủ biên), Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Bản tóm tắt chính sách: Thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB. Đại học Huế.
5. Lê Văn Thăng (Chủ biên)(2011). Báo cáo tổng kết dự án FLC 09-04 và 10-04: Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB. Đại học Huế.
6. Lê Văn Thăng (Chủ biên) Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cồng đồng tại vùng trũng thấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB. Nông nghiệp. Hà Nội.
7. Trần Thuc, Koos Neefjes (Chủ biên), Mai trọng Nhuận, Võ Thanh Sơn, Lê Văn Thăng, nnk (2015). Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với biến đổi khí hậu. NXB. Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội 2/2015.
8. Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang (2015). Hướng dẫn xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam. NXB Đại học Huế, Huế - 2015.

II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

A. Các đề tài chủ nhiệm


1. Đề tài NCCB (B96-06-CB-10): Đánh giá tổng hợp điều kiện sinh thái lãnh thổ trung du Quảng Trị và Thừa Thiên Huế làm cơ sở cho định hướng quy hoạch phát triển nông-lâm nghiệp.
2. Đề tài hợp tác với Dự án Phát triển Đô thị Huế (1998): Đánh giá tác động môi trường: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải sinh hoạt tại xã Thủy Phương, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Đề tài hợp tác với Dự án Phát triển Đô thị Huế (1998): Đánh giá tác động môi trường: Đóng cửa bãi rác Thủy Bằng của thành phố Huế.
4. Đề tài cấp Bộ (1999-2000): Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường các tỉnh Bắc Trung Bộ đến năm 2010.
5. Đề tài nhánh cấp Nhà nước (2001-2003): Nghiên cứu hiện trạng và sự biến động của điều kiện tự nhiên Vườn Quốc gia Bạch Mã.
6. Nhiệm vụ Nhà nước về BVMT cấp Bộ (2001): Xây dựng mạng lưới truyền thông về bảo vệ môi trường tại Đại học Huế.
7. Đề tài hợp tác với JIBIC-Nhật Bản (2002): Đánh giá tác động môi trường tự nhiên thuộc Dự án hồ thủy lợi Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế.
8. Đề tài NCCB (Mã số:74-09-02)(2002-2003): Nghiên cứu biện pháp cải tạo và sử dụng bền vững đất cát ven biển và nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
9. Đề tài nhánh cấp Nhà nước (2002): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở các làng nghề Việt Nam.
10. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (hằng năm, bắt đầu từ 2003 đến 2016): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
11. Đề tài cấp Tỉnh (2004-2005): Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
12. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (KC.08.30) (2004-2005): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiển nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam.
13. Dự án cấp Bộ (2005): Du lịch và Môi trường.
14. Đề tài cấp Tỉnh (2007-2008): Quy hoạch lại sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng đất cát nội đồng Phong Điền-Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
15. Đề tài cấp Tỉnh (2007-2008): Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.
16. Đề tài hợp tác quốc tế (Mã số: FLC 09-04 và 10-04) (2009-2011). Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐSQ Phần Lan tài trợ.
17. Đề tài hợp tác quốc tế (2010). Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Kim Đôi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tập đoàn Unilever tài trợ.
18. Đề tài cấp Bộ (2011-2012). Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung.
19. Đề tài cấp Tỉnh (2011-2012). Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt).
20. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (2013 - 2015). Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Mã số BĐKH – 18.

21. Đề tài cấp Bộ (2016-2017). Nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Mã số: B2016-DHH-22.
22. Đề tài cấp Tỉnh (2016-2017). Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm giữ gìn, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của đối Cát Bay Mũi Né góp phần phát triển du lịch Bình Thuận. 
 
B. Các đề tài tham gia

1. Đề tài cấp Bộ (1983-1988): Phân vùng địa lý tự nhiên lãnh thổ Bình Trị Thiên.
2. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (52D.01.02): Điều tra nghiên cứu các mô hình sinh thái sử dụng hợp lý lãnh thổ trung du Bình Trị Thiên.
3. Đề tài cấp Bộ (B92.06.01): Nghiên cứu một số yếu tố sinh thái khu nghỉ mát Vườn Quốc gia Bạch Mã.
4. Dự án độc lập cấp Nhà nước (1999-2000): Nghiên cứu dự báo, phòng chống sạt lở bờ sông hệ thống sông miền Trung.
5. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (2001-2004): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở các làng nghề Việt Nam (KC.08.09).
6. Đề tài độc lập cấp Nhà nước (2002-2005): Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững Vườn Quốc gia Bạch Mã.
7. Đề tài cấp Tỉnh (1999-2004 ): Địa chí Thừa Thiên Huế (Phần Tự nhiên).
8. Đề tài trọng điểm cấp nhà nước (2007-2010). Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội.
9. Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các giải pháp tăng cường liên kết vùng của Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai. Mã số TN3/T19. PGS.TS. Đặng Văn Bào chủ nhiệm.
10. Đánh giá sức tải môi trường của một số thủy vực tiêu biểu ven bờ biển Việt Nam phục vụ phát triển bền vững. Mã số KC.09.17/ 11-15. TS. Lưu Văn Diệu chủ nhiệm.
11. Luận cứ khoa học cho hoạch định không gian phát triển kinh tế với  sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đới bờ biển Đà Nẵng -  Khánh Hòa. MS : KC 09.12/11-15. GS.TS. Nguyễn Cao Huần chủ nhiệm.
12. Đề tài trọng điểm cấp nhà nước (2013-2015). Nghiên cứu giải pháp phục hồi hệ sinh thái đầm, hồ ven biển đã bị suy thoái ở khu vực miền Trung. Mã số KC 08.25/11-15. TS. Nguyễn Văn Quân chủ nhiệm.


 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second