MSc. Nguyen Dinh Huy

Chức vụ Trưởng Bộ môn Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu
nguyen dinh huy 1
Năm sinh 1979
Hướng nghiên cứu

-Đánh giá tổng hợp tài nguyên thiên, môi trường;
-Quản lý môi trường; 
-Quy hoạch bảo vệ môi trường;
-Biến đổi khí hậu.
2002 Cử nhân, Đại học Khoa học - Đại học Huế
2008 Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Đại học Huế
2014 Nghiên cứu sinh Đại học Quốc gia Hà Nội
Điện thoại/Fax 0234.3628545/0234.3820438
Mobile 0905 261624
Email ndinhhuy@hueuni.edu.vn; huy_creb@yahoo.com

I. CÔNG TRÌNH
A. Bài báo khoa học
1. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2003). Đặc điểm cảnh quan vùng đất cát tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học, ĐH Huế. Số 20.
2. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy và nnk (2004). Bước đầu tìm hiểu hiện trạng chất lượng môi trường không khí ở thành phố Huế. Hội thảo “Duy trì và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam”. Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội.
3. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy và nnk (2005). Thực trạng và thách thức của kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ở duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 804-816.
4. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy và nnk (2005). Đánh giá tác động của sản xuất và kỹ thuật canh tác ở các trang trại nuôi trồng thủy sản lên môi trường vùng duyên hải miền Trung. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc. Trang 817-823.
5. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy và nnk (2005). Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hiện nay và một số giải pháp khắc phục. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Huế. Trang 352-365.
6. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2005). Mạng lưới quan trắc môi trường nước trên lưu vực sông Hương. Tạp chí Bảo vệ Môi trường, Số 7/2005.
7. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2006). Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Hương. Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ 2. Trang 172-182.
8. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng và Phạm Thị Hoàng Tâm (2006). Cơ chế chính sách và giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản tại Quảng Nam. Tuyển tập các công trình khoa học. Hội nghị khoa học Địa lý-Địa chính. Hà Nội. Trang 284-290.
9. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Thị Liên (2007). Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tể trang trại nuôi trồng thuỷ sản tại Tỉnh Bình Định theo hướng bền vững. Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, Số 5(39). Trang 51-58.
10. Đinh Thanh Kiên, Nguyễn Đình Huy và nnk (2008). Nghiên cứu đề xuất quy hoạch sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp trên vùng đất cát nội đồng của huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. Trang 375-383.
11. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Thị Liên (2007). Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, phát triển kinh tể trang trại nuôi trồng thuỷ sản tại Tỉnh Bình Định theo hướng bền vững. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội. Trang 354-358.
12. Nguyễn Đình Huy (2009). Một số vấn đề về quy hoạch phục vụ phát triển nông - lâm - ngư nghiệp trên vùng cát nội đồng của hai huyện Phong Điền và Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB Đại học Huế. Trang 150-157.
13. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng và nnk (2009). Nghiên cứu đề xuất một số mô hình nông-lâm-ngư nghiệp theo hướng bền vững trên vùng cát nội đồng của hai huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. NXB Đại học Huế. Trang 42-52.
14. Nguyễn Đình Huy, và nnk (2010). Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực các xã vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung, Việt Nam. NXB Đại học Huế. Trang 102 - 114.
15. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy và nnk (2010). Nhận thức về Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó của cộng đồng ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà và xã Quảng Thành, huyện Quảng Điện, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Trang 123 - 127.
16. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đình Huy (2010). Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường ở tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Trang 123 - 127.
17. Nguyễn Đình Huy (2010). Lựa chọn cơ sở và tiêu chí cho mô hình khu công nghiệp thân thiện môi trường. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 5. NXB Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trang 907- 914.
18. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2010). Các công trình thủy điện trên lưu vực sông Hương-cảnh báo về vấn đề sử dụng nguồn tài nguyên nước mặt. Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo: "Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ". Huế.
19. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Đình Huy (2010). Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Môi trường, số 10-2010. Hà Nội.Trang 53-55.
20. Le Van Thang, Nguyen Dinh Huy and Nguyen Thi Tam (2010). The role of the farm economy model in resources, environment protection and management in the provinces of the central coast, Vietnam. The 10th International Conference of Southeast Asian Geography Association. Understanding the Changing Space, Place and Cultures of Asia. Publish House of Hanoi National University of Education. Page 538-544.
21. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng, Đặng Trung Thuận (2010). Đề xuất mô hình canh tác lúa thích ứng với Biến đổi khí hậu ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kỷ yếu khoa học: Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III. Hà Nội. Trang 849-855.
22. Nguyễn Đình Huy, Lê Văn Thăng (2011). Lồng ghép vấn đề biến đổi khí hậu trong quá trình đánh giá môi trường chiến lược dự án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Kontum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025. Kỷ yếu Hội thảo khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3, Tác động của Biến đổi khí hậu. Huế. Trang 31-37.
23. Nguyễn Đình Huy (2011). Thực trạng sử dụng các loại ngư cụ trên đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và những tác động đến môi trường. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V - Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và Quản lý Biển. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. Hà Nội. Trang 64-68.
24. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu và xây dựng mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Trường Đại học Duy Tân. Đà Nẵng. Trang 57-66.
25. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy (2012). Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến diện tích đất trồng lúa ở tỉnh Quảng Nam. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, trang 639 - 646.

26. Nguyen Dinh Huy, Le Van Thang, Nguyen Thi Tam (2012). Assessment of effects on local's models of adaptation to climate change in the inland sandy area of Quang Dien district, Thua Thien Hue province. Journal of Science, Hue University, Vol. 77, No. 8, (2012), pp. 47 - 57.
27. Nguyễn Đình Huy. Đánh giá hiệu quả của các mô hình nông-lâm-ngư nghiệp trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế,Tuyển tập các báo cáo khoa học Kỷ yếu hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững lần thứ 2, 2012, Trang: 28-35.
28. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn. Tác động biến đổi khí hậu và những mô hình thích ứng ở vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân, 2012, Tập: 3, Số: 4, Trang: 80-89.
29. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh. Ảnh hưởng của BĐKH đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 năm 2012. Tiểu ban 6: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2012, Tập: IV, Trang: 305-318.
30. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy. Ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến diện tích đất trồng lúa ở tỉnh Quảng Nam, Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI năm 2012, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012, Trang: 639 - 646.
31. Nguyễn Đình Huy. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu và cách ứng phó của người dân ở vùng đất cát nội động huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM, 2014, Tập: 2, Trang: 25-33.
32. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng. Nghiên cứu nguy cơ biến động diện tích đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung dưới tác động của biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, ISSN:1859-1388., 2014, Tập: 92, Số: 4, Trang: 165-176.
33. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy. Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8, Nhà Xuất bản Đại học Sư phạm Tp HCM, 2014, Tập: 1, Trang: 1174-1181.
34. Nguyễn Đình Huy. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ở vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền và khả năng thích ứng của người dân, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2014, Tập: 92, Số:4.
35. 
LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình HuyNguyễn Huy AnhNguyễn Quang Hưng.NGHIÊN CỨU NGUY CƠ BIẾN ĐỘNG DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA Ở MỘT SỐ TỈNH MIỀN TRUNG DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, Tạp chí Khoa học, Đại học Huế, ISSN:1859-1388, 2014, Tập: 92, Số: 4, Trang: 165-176
36. LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình HuyHỒ NGỌC ANH TUẤNĐánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thuỷ văn (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia - Bộ Tài Nguyên và Môi trường), 2015, Tập: ISSN 0866-8744, Số: 659, Trang: 1-7.
37. Hoàng Ngọc Tường VânNguyễn Đình HuyPhân tích những thách thức và cơ hội do biến đổi khí hậu ở tỉnh Phú Yên, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2015, Tập: 111, Số: 12, Trang: 203 - 21.
38. LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình HuyNguyễn Quang HưngNguyễn Huy AnhẢnh hưởng của BĐKH đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam, Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 4. Tiểu ban 6: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, 2014, Tập: IV, Trang: 305-318.
39. Trần Hiếu QuangLÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình HuyNghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu ở vùng đất cát khô hạn của tỉnh Ninh Thuận, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2015, Tập: 111, Số: 12, Trang: 113 - 122.
40. Nguyễn Đình HuyLÊ VĂN THĂNGNghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của một số mô hình sinh kế ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế,Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2015, Tập: 111, Số: 12, Trang: 69 - 78.
41. Hoàng Ngọc Tường VânNguyễn Đình HuyTổng kết các tri thức bản địa trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở các tỉnh Bình - Trị - Thiên, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2015, Tập: 103, Số: 4, Trang: 253-26.
42. LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình HuyNghiên cứu cách tiếp cận trong đánh giá tính dễ bị tổn thương của các cảnh quan do biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 - Quyển 1, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016, Trang: 21 - 28.
43. Nguyễn Đình HuyLÊ VĂN THĂNGLồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái - Cơ sở lý luận và ứng dụng, Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 9 - Quyển 1, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2016, Trang: 74 - 82.
44. Đặng Văn Bào, LÊ VĂN THĂNGNguyễn Đình HuyLiên kết giữa Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2017, Tập: 120, Số: 6, Trang: 25 - 39.

B. Sách
1 . Lê Văn Thăng (Chủ biên), Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Bản tóm tắt chính sách: Thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB Đại học Huế.
2. Lê Văn Thăng (Chủ biên) Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cồng đồng tại vùng trũng thấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB. Nông nghiệp. Hà Nội. 
3. Lê Văn Thăng (Chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang (2015). Hướng dẫn xây dựng mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam. NXB Đại học Huế, Huế - 2015.
 
II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A. Các đề tài chủ nhiệm
1. Nghiên cứu đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và môi trường khu vực hai xã Quảng Thành, Hương Phong. Nghiên cứu điểm Dự án Hợp tác Quốc tế “Thích ứng với biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế”. Mã số FLC-09-04.
2. Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ở vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng thích ứng của người dân địa phương. Đề tài cấp Đại học Huế (2011 – 2012). Mã số: DHH2011-09-01.
3. Nghiên cứu phân vùng dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài cấp Đại học Huế (2016-2017), Mã số DHH2016-09-13.
B. Các đề tài tham gia
1. Thư ký khoa học Đề tài NCCB (2002-2003): Nghiên cứu biện pháp cải tạo và sử dụng bền vững đất cát ven biển và nội đồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số: 74-09-02.
2. Thư ký khoa học Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (2004-2005): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiển nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam. Mã số: KC.08.30, Thuộc Chương trình Bảo vệ Môi trường và phòng tránh thiên tai.
3. Thư ký khoa học Đề tài cấp Tỉnh (2007-2008): Quy hoạch lại sản xuất và đề xuất một số mô hình nông-lâm-ngư nghiệp theo hướng bền vững ở vùng đất cát nội đồng hai huyện Phong Điền và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
4. Thành viên Đề tài nhánh thuộc Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (2001-2004): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở các làng nghề Việt Nam. Mã số: KC.08.09.
5. Thành viên Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia các năm 2003, 2004, 2005, 2006,2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016: Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
6. Thành viên Đề tài cấp Tỉnh (2006-2007): Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Quảng Trị.
7. Thành viên Dự án Hợp tác với JBIC, Nhật Bản (2006-2007): Nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường nước thông qua xử lý nước thải bệnh viện và giáo dục vệ sinh an toàn ở Việt Nam.
8. Thành viên Đề tài cấp Tỉnh (2007-2008): Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.
9. Thành viên Đề tài nhánh thuộc Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (2007-2010): Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trường ĐHKHTN-ĐHQG Hà Nội.
10. Thành viên Dự án (2010): Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Kim Đôi, tỉnh Thừa Thiên Huế. Do Tổ chức Unilever tài trợ.
11. Thành viên Dự án Hợp tác Quốc tế (2009-2011): Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số: FLC 09-04, Do ĐSQ Phần Lan tài trợ.
12. Thư ký khoa học đề tài cấp Bộ (2011-2012): "Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung", Mã số: B2011-DHH-01.
13. Thành viên đề tài cấp Tỉnh (2011-2012): Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
14. Thư ký Khoa học đề tài Quốc gia (2013-2015): 
Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng”, Mã số BĐKH-18 thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu.
15. Thư ký Khoa hoc đề tài cấp Bộ (2016-2017): Nghiên cứu đề xuất quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Mã số: B2016-DHH-22.
16. Thư ký Khoa học đề tài cấp Tỉnh (2017-2018): Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm gìn giữ, tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên của Đồi Cát Bay Mũi Né góp phần phát triển du lịch Bình Thuận, Mã số: ĐT-05-09-2016.
 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second