MSC. Nguyen Thi Cam Yen

Chức vụ Trưởng PTN Nghiên cứu và Xử lý Môi trường
nguyen thi cam yen
Năm sinh 1983
Hướng nghiên cứu - Thiết kế công nghệ xử lý nước thải
- Nghiên cứu các mô hình xử lý nước thải
2006 Kỹ sư môi trường đô thị & KCN, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
2011 Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
Điện thoại/Fax 054.2460061/054.3820438
Mobile 0982523246
Email camyendhxd@yahoo.com;  camyen1701@gmail.com
 
I. CÔNG TRÌNH
A. Bài báo
1. Nguyễn Thị Cẩm Yến. Hiện trạng và phương hướng giải quyết vấn đề cấp nước sạch cho khu vực nông thôn các tỉnh duyên hải miền trung. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường Nông nghiệp-Nông thôn và Đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam, NXB Đại học Huế , 2009, Trang:102 - 111.
2. Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu, Nguyễn Bắc Giang. Hiện trạng môi trường các hồ trong Kinh Thành Huế và giải pháp cải thiện. Kỷ yếu Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội , 2010.
3.  Nguyễn Thị Cẩm Yến. Aquaponics: một mô hình sản xuất sạch hơn trong nông nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững lần II, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Nha Trang, 07/2012.
4. Nguyễn Thị Cẩm Yến, Phạm Khắc Liệu. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của nước một số hồ trong Kinh Thành Huế qua các chỉ số dinh dưỡng. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 75B, Số 6, 2012.
5. Nguyễn Thị Cẩm Yến. Kinh nghiệm từ một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hâụ dựa vào cộng đồng ở tỉnh Phú Yên. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Biến đổi khí hậu Miền Trung và Tây Nguyên – Thực trạng và giải pháp ứng phó”, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Quảng Nam, 11/2013.
6. Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Hiếu Quang, Hồ Ngọc Anh Tuấn. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý hồ Tịnh Tâm trong Kinh thành Huế. Kỷ yếu hội thảo Sinh viên ngành Môi trường các trường đại học khu vực phía Nam tham gia nghiên cứu khoa học – lần thứ 5 năm 2015, Đại học Yersin Đà Lạt, 06/2015.
7. Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Đặng Bảo Thuyên. Hiện trạng chất lượng nước hồ Tịnh Tâm ở thành phố Huế và một số giải pháp cải thiện. Tạp chí khoa học Đại học Huế, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12, 2015.
8. Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Thị Cẩm Yến. Thực trạng và đề xuất một số biện pháp cải thiện trong việc quản lý chất thải từ các phòng thí nghiệm ở Việt Nam. Tạp chí khoa học Đại học Huế, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12, 2015.
9. Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải. Hiện trạng cảnh quan, môi trường hồ Tịnh Tâm trong Kinh Thành Huế và một số giải pháp cải thiện. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên San Khoa học Trái đất và Môi trường, số M2, 2015.
10. Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Thị Cẩm Yến. Đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ và amoni của bùn hạt hiếu khí trên nước thải chế biến thủy sản. Tạp chí khoa học Đại học Huế, chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 111, số 12, 2015.


II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A. Đề tài chủ nhiệm
1. Đề tài cơ sở: Nghiên cứu xử lý nước thải làng bún Ô Sa– xã Quảng Vinh – huyện Quảng Điền – tỉnh TT Huể bằng công nghệ lọc ngược kỵ khí qua lớp vật liệu giá thể kết hợp tầng cặn lơ lửng trong một công trình (mô hình hệ sinh học kỵ khí hybrid).
Thời gian: 2010 – 2011.
2. Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu đề xuất giải pháp cải tạo chất lượng môi trường hồ Tịnh Tâm trong Kinh Thành Huế. Chương trình hỗ trợ tài năng trẻ “Vì An ninh Tài nguyên nước”, Công ty TNHH Nhà máy Bia Việt Nam.
Thời gian: 2014 - 2015.
 
B. Đề tài tham gia
1. Đề tài QT-DAJIBIC 2006-2007: Nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường nước thông qua xử lý nước thải bệnh viện và giáo dục vệ sinh an toàn ở Việt Nam.
2. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2006-2015): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
3. Đề án "Xử lý môi trường làng bún Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế" (2009).
4. Đề án "Xử lý môi trường làng bún Vân Cù, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế" (2009).
5. Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế (2009-2011). Mã số: FLC 09-04. ĐSQ Phần Lan tài trợ.
6. Dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Kim Đôi, tỉnh Thừa Thiên Huế” (2010). Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ.
7. Đề tài cấp Nhà nước (2013 - 2015). Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Mã số BĐKH – 18.

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second