MSc. Tran Khuong Duy

Chức vụ Cán bộ nghiên cứu
duy
Năm sinh 1989
Hướng nghiên cứu - Ứng dụng mô hình hóa trong nghiên cứu môi trường.
- Ứng dụng của GIS và RS trong theo dõi diễn biến tài nguyên rừng và môi trường.
- Biến đổi khí hậu.
- Kỹ thuật Lâm sinh 
2011  Kỹ sư Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
2014 Thạc sỹ Lâm sinh, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Điện thoại/Fax 054.362299 hoặc (+84) 122 747 2483
Emai Trankhuongduy.tth@gmail.com
 
I. CÔNG TRÌNH
A. Bài báo khoa học
1. 

  Reader Comments

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second