Đề tài Nước mặt tỉnh Thừa Thiên Huế

Đề tài “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” do Viện Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tư vấn, thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022. Mục tiêu của đề tài là đánh giá được tài nguyên nước mặt của tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các giải pháp khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước mặt, làm cơ sở để thực hiện quy hoạch tài nguyên nước mặt của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các hoạt động nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài