Hoạt động điều tra ĐVHD

Hoạt động “Khảo sát tiền chiến dịch về nhu cầu tiêu thụ và mức độ nhận thức về pháp luật liên quan đến động vật hoang dã tại tỉnh Thừa Thiên Huế”được Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện trong năm 2022, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thực thi pháp luật và thay đổi hành vi tiêu thụ ĐVHD nhằm bảo vệ đa dạng sinh học và ngăn ngừa dịch bệnh tại các tỉnh thành mục tiêu” do Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) tài trợ.

Các hoạt động điều tra được cán bộ IREN thực hiện