Nhân sự

Nhân sự của chúng tôi

Viện Tài nguyên và Môi trường có tổng số 20 cán bộ đang công tác, trong đó có cán bộ hoạt động chuyên môn gồm 02 tiến sĩ, 01 nghiên cứu sinh và 12 thạc sĩ

TS. Hồ Đắc Thái Hoàng

Viện trưởng

TS. Đinh Tiến Tài

Phụ trách Nhóm Tin học Môi trường (DEI)

ThS. Nguyễn Đình Huy

Phụ trách Nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu (EMCC)

ThS. Nguyễn Quang Hưng

Phụ trách Nhóm Công nghệ Môi trường (ET)

[img]
ThS. Lê Quang Cảnh

Nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu

[img]
ThS. Trần Hiếu Quang

Nhóm Quản lý Môi trường và Biến đổi khí hậu

[img]
ThS. Trần Đặng Bảo Thuyên

Nhóm Công nghệ Môi trường

[img]
ThS. Nguyễn Đăng Hải

Nhóm Công nghệ Môi trường

[img]
ThS. Trần Thị Tú

Nhóm Công nghệ Môi trường

[img]
ThS. Trần Quang Lộc

Nhóm Công nghệ Môi trường

[img]

ThS. Đinh Thanh Kiên

Nhóm Công nghệ Môi trường

[img]
ThS. Trần Khương Duy

Nhóm Tin học Môi trường

 

 

...

..