Một số đề tài, dự án Viện đã thực hiện trong thời gian qua

de tai cap nn
1. Đề tài cấp Nhà nước (2013 - 2015): Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Mã số BĐKH - 18.