TS. Hoàng Ngọc Tường Vân

Chức vụ Cán bộ nghiên cứu
hoang ngoc tuong van
Năm sinh 1982
Hướng nghiên cứu

- Biến đổi khí hậu và truyền thông môi trường;

- Mô hình hóa trong quản lý và bảo vệ môi trường;

- Xử lý nước và nước thải.

2004 Cử nhân Khoa học Môi trường, trường Đại học Khoa học - ĐH Huế
2008 Thạc sỹ Công nghệ và Quản lý môi trường, Viện Công nghệ Châu Á (AIT)
2018 Tiến sỹ, Đại học Okayama, Nhật Bản
Điện thoại/Fax 054.2460061/054.3820438
Email tuongvan1508@gmail.com

I. CÔNG TRÌNH
1. Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Văn Hợp, Thuỷ Châu Tờ và nnk (2004). Đánh giá chất lượng nước sông Hương dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI). Ký yếu Hội thảo: Việt Nam - Hàn Quốc “Công nghệ môi trường trong ngăn ngừa ô nhiễm nước”. Hà Nội.
2. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân và nnk (2005). Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hiện nay và một số giải pháp khắc phục. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Huế. Trang 352-365.
3. Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Thị Liên (2008). Hiện trạng chất lượng nước đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập các Công trình khoa học Bảo vệ Môi trường và Phát triển Bền vững. NXB KH và KT, Hà Nội.
4. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Hoàng Ngọc Tường Vân (2009). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương giai đoạn 2003-2008. Tạp chí Hoạt động Khoa học, Bộ Khoa học và Công nghệ, số tháng 6.2009, trang 56-58. Hà Nội.
5. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân và Trần Ngọc Tuấn (2009). Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực các xã vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung, Việt Nam, 12/2009. Huế. Trang 102 - 114.
6. Hoàng Ngọc Tường Vân. Tác động của Biến đổi khí hậu lên du lịch ven biển các tỉnh Duyên hải miền Trung và các giải pháp ứng phó. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung, Việt Nam, 2010. Huế. Trang 148 - 154.
7. Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Thị Ngọc Hiếu và Hoàng Ngọc Tường Vân (2010). Nhận thức về Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó của cộng đồng ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà và xã Quảng Thành, huyện Quảng Điện, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa, Lần 1 (04/2010), Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. Trang 123 - 127.
8. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu và Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu và giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu cho tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về “Vai trò của trường đại học trong ứng phó thông minh với biến đối khí hậu, VNU, Hà Nội. Trang 80-91.
9. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu và giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Khoa học: Hội nghị môi trường Toàn quốc lần thứ III - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hà Nội, 2010, Trang: 200-210.
10. Trần Thị Liên, Lê Văn Thăng, Hoàng Ngoc Tường Vân (2011). Diễn biến chất lượng nước đầm Lập An từ 2005 đến 2008. Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc lần thứ V, Tuyển tập báo cáo, quyển 5-Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển. NXB. KHTN và CN. Hà Nội. Trang 143-150.
11. Hoàng Ngọc Tường Vân, Lisa Guppy, Robert Catherman (2011). Water access and preferences of people in different geographical areas of Thua Thien Hue province, Tạp chí Khoa học (Đại học Huế), 2011, Tập: 67, Số: 4A, 2011, Trang: 93-105.
12. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Quang Lộc (2011). Đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến ở thành phố Huế, Tạp chí Bảo vệ Môi trường (Tổng cục Môi trường), 2011, Số: 08/2011, Trang: 55-58.
13. Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Quốc Nghị (MARD) (2011). Current Status of Vietnam Coastal Ecosystems, Proceeding of the Conference: Rio+20 and Impact Assessment. Jeju island, Korea., 2011, Trang: 161-166.
14. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân (2013). Biến đổi khí hậu và các mô hình thích ứng với BĐKH ở vùng đồng bằng Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội thảo “Cùng hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế”, Thừa Thiên Huế. Trang: 115-124.
15. Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân (2013). Một số mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Thừa Thiên Huế, Hội thảo “Cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với BĐKH ở vùng đầm phá”, 2013, Trang: 117-137.
16. Hoàng Ngọc Tường Vân (2013). Mô hình sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng trũng thấp tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường, 2013, Số: 16-(174), Trang: 19-21.
B. Sách
1. Lê Văn Thăng (Chủ biên), Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Đình Huy, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Bản tóm tắt chính sách: Thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB Đại học Huế.
2. Lê Văn Thăng (Chủ biên) Đặng Trung Thuận, Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Ngọc Anh Tuấn (2011). Mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cồng đồng tại vùng trũng thấp ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. NXB. Nông nghiệp. Hà Nội.
II. HỘI NGHỊ KHOA HỌC
1. Hội thảo Việt Nam - Hàn Quốc về “Công nghệ môi trường trong ngăn ngừa ô nhiễm nước”. Hà Nội, 2004.
- Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Văn Hợp, Thuỷ Châu Tờ và nnk (2004). Đánh giá chất lượng nước sông Hương dựa vào chỉ số chất lượng nước (WQI).
2. Hội thảo Quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế, Bộ KH và CN, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, 2005.
- Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hoàng Ngọc Tường Vân và nnk (2005). Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam Giang - Cầu Hai hiện nay và một số giải pháp khắc phục.
3. WHO Household water treatment system 2009 Technical Symposium. Dublin, Ireland, 2009.
- Mimi Jenkins, Hoang Ngoc Tuong Van, Subarna Sharmin, Beth Scott and Oleg Shipin (2009). Repertory Grid Investigation in Three countries of Mental Constructs and Criteria Consumers Use in making drinking water quality and treatment choices.
4. Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa, Lần 1 (04/2010), Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
- Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy, Hồ Thị Ngọc Hiếu và Hoàng Ngọc Tường Vân (2010). Nhận thức về Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó của cộng đồng ở xã Hương Phong, huyện Hương Trà và xã Quảng Thành, huyện Quảng Điện, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung, Việt Nam, 12/2009.
- Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân và Trần Ngọc Tuấn. Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực các xã vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung, Việt Nam, 2010
- Hoàng Ngọc Tường Vân. Tác động của Biến đổi khí hậu lên du lịch ven biển các tỉnh Duyên hải miền Trung và các giải pháp ứng phó.
7. Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 2010.
- Hoàng Ngọc Tường Vân, Trần Quang Lộc và Trần Đặng Bảo Thuyên. Đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến, thành phố Huế.
8. Hội nghị Quốc tế về “Vai trò của trường Đại học trong ứng phó thông minh với Biến đổi khí hậu”, VNU, Hà Nội, 12, 2010.
- Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân, Hồ Thị Ngọc Hiếu và Hồ Ngọc Anh Tuấn (2010). Đánh giá tổn thương do Biến đổi khí hậu và giới thiệu một số mô hình sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu cho tỉnh Thừa Thiên Huế.
9. International Conference “Rio+20 and Impact Assessment”, Jeju, Korea
- Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Quốc Nghị (MARD) (2011). Current Status of Vietnam Coastal Ecosystems
10. Hội thảo “Cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với BĐKH ở vùng đầm phá”
- Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân (2013). Một số mô hình thích ứng với Biến đổi khí hậu ở vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Thừa Thiên Huế
11. Hội thảo “Cùng hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai tại tỉnh Thừa Thiên Huế”
- Lê Văn Thăng, Hoàng Ngọc Tường Vân (2013). Biến đổi khí hậu và các mô hình thích ứng với BĐKH ở vùng đồng bằng Thừa Thiên Huế.
III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A. Các đề tài chủ nhiệm
1. Đề tài cấp Bộ (B2010-DHH09-06): Nghiên cứu đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến, thành phố Huế.
B. Các đề tài tham gia
1. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2004): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
2. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2005): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
3. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (KC.08.30): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiển nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam.
4. Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế (2009-2011). Mã số: FLC 09-04. ĐSQ Phần Lan tài trợ.
5. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế: “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ở vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng thích ứng của người dân địa phương”, mã số DHH 2011-09-01, 2011-2012.
6. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế: “Nghiên cứu thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế”, mã số DHH 2011-09-02, 2011-2012.
7. Đề tài cấp Bộ trọng điểm “Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hoá và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung”, mã số B2011-DHH-01, 2011-2012.
8. Đề tài cấp Nhà nước “Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng”, mã số BĐKH-18, 2013-2015.

 

 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Hôm nay517
Tháng hiện tại24,396
Tổng lượt truy cập3,464,423

Lịch sử hình thành

1. Trung Tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế (1995 - 2007) Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được cấp Giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ số 445 ký...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây