NCS. ThS. Nguyễn Quang Hưng

Chức vụ Trưởng bộ môn Công nghệ Môi trường
nguyen quang hung
Năm sinh 1979
Hướng
nghiên cứu
Nghiên cứu xử lý môi trường; Quan trắc và phân tích môi trường
2001 Tốt nghiệp đại học ngành Hóa học tại trường Đại học Khoa học Huế
2008 Thạc sỹ Khoa học Môi trường, Đại học Khoa học Huế
Điện thoại/Fax 054.3820438
Mobile 0982513954/0934963535
Email ngquanghung2002@gmail.com


I. CÔNG TRÌNH

1. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và nnk, (2004). Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Hương. Tuyển tập các công trình khoa học chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc, Hội địa lý Việt Nam lần thứ IV, Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Địa lý Việt Nam, Hà Nội.

2. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và nnk (2004). Bước đầu tìm hiểu hiện trạng chất lượng môi trường không khí ở thành phố Huế. Hội thảo “Duy trì và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam”. Trường ĐH KHTN, ĐHQG Hà Nội.

3. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và nnk (2005). Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hiện nay và một số giải pháp khắc phục. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về đầm phá Thừa Thiên Huế. Huế. Trang 352-365.

4. Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải và Lê Văn Thăng (2008). Hiện trạng và dự báo ô nhiễm môi trường không khí ở thị xã Đông Hà do giao thông gây ra đến năm 2020. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-Bảo vệ môi trường và Phát triển bền vững. NXB KH&KT, Hà Nội. Trang 548-552.

5. Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh (2009) Đánh giá hiện trạng môi trường nước vùng cửa sông và ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu hội thảo Môi trường Nông nghiệp nông thôn và đa dạng sinh học ở Miền trung Việt Nam. NXB Đại học Huế.

6. Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng, Đinh Thanh Kiên, Nguyễn Đăng Hải (2010). Đánh giá hiện trạng môi trường nước ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu hội thảo Môi trường Đới ven bờ các tỉnh Duyên hải Miền Trung Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Huế.

7. Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân và Trần Ngọc Tuấn (2010). Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực các xã vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu Hội thảo: Môi trường đới ven bờ các tỉnh Duyên hải miền Trung Việt Nam. Nhà xuất bản Đại học Huế.

8. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và Nguyễn Đình Huy (2010). Thực trạng và giải pháp xử lý đối với các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại Tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Môi trường, số 10-2010. Hà Nội.Trang 53-55.

9. Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng (2011). Đánh giá hiện trạng môi trường nước ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội thảo “Cấp quyền quản lý mặt nước đầm phá”. Trung tâm KHXH&NV - Đại học Khoa học Huế.
10. Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng, Đinh Thanh Kiên, Nguyễn Đăng Hải (2010). Đánh giá hiện trạng môi trường nước ở đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu khoa học-Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, trang 1124-1132.
11. Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên (2010). Nghiên cứu đề xuất phương án cải tạo, phục hồi môi trường mỏ đá vôi Văn Xá, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu khoa học - Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, trang 25-30.
12. Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Phúc Hạnh (2010). Ô nhiễm chất hữu cơ và dinh dưỡng từ hoạt động nuôi trồng thủy sản ở đầm Sam-An Truyền tỉnh Thừa Thiên Huế. Kỷ yếu khoa học-Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ III, Hà Nội, trang 899-907.
 

II. HỘI NGHỊ KHOA HỌC
1. Hội thảo Khoa học về Duy trì và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam. Trường ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội, Vụ MT-Bộ TN và MT, Trường ĐHBK Hà Nội. Hà Nội, 2004.
- Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và nnk. Bước đầu tìm hiểu hiện trạng chất lượng môi trường không khí ở thành phố Huế.
2. Hội thảo Quốc gia về Đầm phá Thừa Thiên Huế, Bộ KH và CN, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế, 2005.
- Lê Văn Thăng, Nguyễn Quang Hưng và nnk. Thách thức từ việc nuôi trồng thủy sản ven Đầm phá Tam Giang-Cầu Hai hiện nay và một số giải pháp khắc phục.
3. Hội thảo Môi trường nông nghiệp-nông thôn và đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam. Viện TNMT&CNSH-Đại học Huế.
- Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Huy Anh (2009) Đánh giá hiện trạng môi trường nước vùng cửa sông và ven biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng trị và Thừa Thiên Huế.
4. Hội thảo Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam. Viện TNMT&CNSH-Đại học Huế.
- Nguyễn Huy Anh, Nguyễn Quang Hưng, Đinh Thanh Kiên, Nguyễn Đăng Hải (2010). Đánh giá hiện trạng môi trường nước ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng, Hoàng Ngọc Tường Vân và Trần Ngọc Tuấn (2010). Nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt cho khu vực các xã vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hội nghị môi trường toàn quốc lần thứ 3. Hà Nội, 2010.
6. Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực ĐMC và ĐTM lần thứ 3”. Huế, 2011.


III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A. Các đề tài chủ nhiệm
1. Nghiên cứu thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đại học Huế 2011-2012.
B. Các đề tài tham gia

1. Đề tài hợp tác với JIBIC-Nhật Bản (2002): Đánh giá tác động môi trường tự nhiên thuộc Dự án hồ thủy lợi Tả Trạch tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp Nhà nước (2002): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng các chính sách và biện pháp giải quyết vấn đề môi trường ở các làng nghề Việt Nam.
3. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (từ 2003 đến nay): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
4. Đề tài cấp Tỉnh (2004-2005), Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí phục vụ cho phát trỉển kinh tế - xã hội ở thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
5. Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước (KC.08.30): Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiển nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam.
6. Đề tài cấp Tỉnh (2007-2008): Quy hoạch lại sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp ở vùng đất cát nội đồng Phong Điền-Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Đề tài cấp Tỉnh (2007-2008): Quan trắc chất lượng môi trường không khí tại các khu đô thị, khu công nghiệp tỉnh Quảng Trị.
8. Đề tài trọng điểm cấp nhà nước (2007 - 2010). Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Trường ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội.

9. Đề tài cấp tỉnh (2011-2012). Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với BĐKH (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
10. Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ (2011-2012). Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung.
 

IV. GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG
1. Tham gia đánh giá hiện trạng môi trường Dự án Nhà máy thủy điện Bình Điền (2003).
2. Tham gia đánh giá hiện trạng môi trường cho Tiểu dự án Lăng Cô do ADB tài trợ (2006-2007).
3. Quan trắc và Giám sát môi trường các cơ sở gây ô nhiễm ở KCN Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế (2009).
4. Giám sát nồng độ bụi và tiếng ồn ở các khu dân cư nằm xung quanh Nhà máy xi măng Luks (Việt Nam) năm 2009.
5. Quan trắc bụi và khí độc ở 11 ống khói chính của dây chuyền 4 thuộc Công ty Hữu hạn Xi măng LUKS (Việt Nam) năm 2009.
6. Quan trắc và giám sát môi trường cho Dự án Đầu tư khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Phú Hải, xã Phú Hải, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế do WB tài trợ (2010 -2013).
7. Quan trắc và giám sát môi trường cho Tiểu dự án thủy lợi Tây Nam Hương Trà, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế do ADB tài trợ (2010 -2011).

8. Tư vấn xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho làng nghề bún Vân Cù, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế (2010-2011).

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Đang truy cập10
Hôm nay450
Tháng hiện tại24,329
Tổng lượt truy cập3,464,356

Giới thiệu

     Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được đổi tên từ Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây