ThS. Trần Hiếu Quang

Chức vụ Cán bộ nghiên cứu
tran hieu quang
Năm sinh 1988
Hướng nghiên cứu

- Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học
- Đánh giá môi trường tổng hợp

2010 Cử nhân Sinh học, Đại học Sư phạm - Đại học Huế
2013 Thạc sĩ Thực vật học, Đại học Sư Phạm - Đại học Huế
Điện thoại/Fax 054.2460024
Mobile 01683704976
Email hieuquangireb@gmail.com, thquang@hueuni.edu.vn

I. CÔNG TRÌNH
A. Bài báo
1. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2012). Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 6, Hội Địa lý Việt Nam. Trang 715-722. Quyển 1.
2. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2012). Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 6, Hội Địa lý Việt Nam. Trang 52-62. Quyển 2.
3. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang, Phạm Ngọc Dũng (2012). Đánh giá những tác động của hoạt động kinh tế xã hội đến thực vật ngập mặn ở Đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ 6, Hội Địa lý Việt Nam. Trang 63-72. Quyển 2.
4. Tran Thi Tu, Tran Hieu Quang (2012). Effects of Climate change on Agriculture and Rural development in Thua Thien Hue province, Vietnam. Proceedings of the International Workshop on “Geo- Engineering for responding to Climate Change and sustainable development of infrastructure” (HUEGEO- Engineering 2012) on 17- 18 December 2012 in Hue city, Vietnam. Organized by Hue University of Sciences, Hue University, Vietnam Association of Engineering Geology an Environment (VAEGE), Construction Publishing House, Ha Noi, p. 263- 270
5. Trần Hiếu Quang, Nguyễn Khoa Lân, Trần Thị Tú (2013). Đa dạng thành phần loài thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế. Tuyển tập các báo cáo khoa học Hội nghị khoa học sau đại học lần thứ I, Trường đại học Sư Phạm – Đại học Huế. Trang 145-152.
6. Trần Thị Tú, Phạm Ngọc Dũng, Trần Hiếu Quang (2013), Đánh giá những tác động của hoạt động kinh tế- xã hội đến thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tuyển tập các công trình khoa học Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (1995-2012), Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 421-429, ISBN 978-604-670069-2.
7. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2013), Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Tuyển tập các công trình khoa học Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (1995-2012), Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 497-509, ISBN 978-604-670069-2.
8. Tran Thi Tu, Nguyen Huu Đong, Tran Hieu Quang (2014). The effects of Climate Change on mangrove ecosystem in Ha Tinh province, Vietnam, EEPSEA Conference Booklet “The Economics of Climate Change in Southeast Aisa” from 27 to 28 February 2014 at Siem Reap, Cambodia, organized by Economy and Enviroment Program for Southeast Asia (EEPSEA), East Asian Association of Environmnetal and Resources Ecomomic (EAAERE), Cambodia, 39-40.
9.
Trần Hiếu Quang, Nguyễn Khoa Lân, Trần Thị Tú (2014). Đa dạng thành phần loài và giá trị kinh tế cửa thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0373, 2013, Số: 4-2013, Trang: 3018-3030
10. Trần Hiếu Quang, Nguyễn Khoa Lân, Trần Thị Tú (2014), Tác động của hoạt động kinh tế - xã hội đến thảm thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tập 91A, số 3, Trang 177 – 190.
11. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang
. Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng ngập mặn Rú Chá, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8 “Khoa học Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển” từ 01-02/11/2014, Hội Địa lý Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-918-438-3, Quyển 2- Tập báo cáo HNKH Địa lý toàn quốc lần thứ 8, 2015, Trang: 100-108.
12. N
guyễn Khoa Lân, Trần Hiếu Quang, Nguyễn Thị Kim Triển,Trần Thị Tú. Thăm dò ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng GA3 và α -NAA đến một số biện pháp nhân giống nhằm bảo tồn loài Trắc dây (Dalbergia annamensis a. Chev.) ở khu vực suối đá bàn tỉnh Phú Yên. Báo cáo khoa học về “Sinh thái và Tài nguyên sinh vật”, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, ngày 21/10/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, ISBN: 978-604-913-408-1, 2015, Trang: 1475-1480.
13.
Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang. Đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính và tích lũy carbon của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo khoa học về “Sinh thái và Tài nguyên sinh vật”, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, ngày 21/10/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, ISBN: 978-604-913-408-1, 2015, Trang: 1784-1790.
14. Trần Hiếu Quang, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đình Huy. Nghiên cứu xây dựng mô hình thí điểm thích ứng biến đổi khí hậu ở vùng đất cát khô hạn của tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường,ISSN: 1859-1388, 2015, Tập: 111, Số: 12 (2015), Trang: 113- 122.
15.
Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang. Định giá giá trị kinh tế môi trường của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 2015, Tập: 111, Số: 12 (2015), Trang: 191- 202.
16. Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Hiếu QuangĐề xuất một số giải pháp cải thiện chất lượng cảnh quan, môi trường hồ Tịnh Tậm ở thành phố Huế, Số 10, tháng 12/2015, Tạp chí khoa học Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội.
B. Sách

1. Lê Văn Thăng (chủ biên), Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Huy Anh, Đinh Thanh Kiên, Hồ Ngọc Anh Tuấn, Trần Hiếu Quang. Hướng dẫn xây dựng mô hình thích ứng với BĐKH ở miền Trung Việt Nam. NXB Đại học Huế , 2015.
II. Đề tài
A. Đề tài chủ nhiệm
B. Đề tài tham gia
1. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2011- 2014): Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế.
2. Đề tài cấp Tỉnh (2011 - 2013 ): Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với BĐKH (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
3. Đề tài cấp Bộ (2011-2012): Nghiên cứu ảnh hưởng của đô thị hóa và biến đổi khí hậu đến đất trồng lúa ở một số tỉnh miền Trung.
4. Đề tài cấp Nhà nước (2013 - 2015): Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng. Mã số: BĐKH-18.
5. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2011 – 2012): Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu ở vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và khả năng thích ứng của người dân địa phương. Mã số: DHH2011-09-01.
6. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2012 - 2014): Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám để đánh giá nguy cơ trượt lở đất ở vùng đồi núi huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2012.
7. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2014-2016): Nghiên cứu áp dụng chỉ số đánh giá mức độ tổn thương sinh kế do biến đổi khí hậu ở vùng Ngũ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2014-09-08.
8. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2014-2016): Nghiên cứu ảnh hưởng của biochar sản xuất từ vỏ trấu lên sinh trưởng của một số loại rau trên đất cát pha ở Thừa Thiên Huế. Mã số: DHH2014-09-10.

III. HỘI NGHỊ KHOA HỌC
1. Hội thảo Quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát lần thứ nhất ở Việt Nam, 2009.
2. Hội nghị khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3, Hội đánh giá tác động môi trường Việt Nam (VAFEIA), Hội Đánh giá tác động môi trường Hàn Quốc (KSEIA), Huế, 26/8/2011.
- Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2011). Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở tỉnh thừa Thiên Huế.
3. Hội thảo "Biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp ứng phó của Việt Nam", Hà Nội, 01/10/2011.
4. Hội thảo Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 4, Quảng Trị, 04/04/2012.
5. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI “Khoa học địa lý với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”, Hội Địa lý Việt Nam, trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế, ngày 30/09/2012, Huế.
- Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2012). Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Trần Thị Tú, Phạm Ngọc Dũng, Trần Hiếu Quang (2012). Đánh giá những tác động của hoạt động kinh tế- xã hội đến thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2012). Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh.
6. Hội thảo quốc tế “Địa công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng” (HUEGEO-Engineering2012). Đơn vị tổ chức: Đại học Khoa học Huế, Hội Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam, Huế, ngày 17-18/12/2012.
- Tran Thi Tu, Tran Hieu Quang (2012), Effects of Climate Change on Agriculture and Rural Development in Thua Thien Hue province, Vietnam.
7. Hội thảo “Tổng kết, đánh giá 10 năm hoạt động Quan trắc môi trường nước sông Hương” ngày 27/02/2013, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học – Đại học Huế, Huế.
 

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Hôm nay409
Tháng hiện tại16,943
Tổng lượt truy cập3,456,970

Lịch sử hình thành

1. Trung Tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế (1995 - 2007) Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được cấp Giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ số 445 ký...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây