ThS. Trần Đặng Bảo Thuyên

Chức vụ - Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường
- Phó trưởng Bộ môn Công nghệ Môi trường
1 (1)
Năm sinh 1979
Hướng nghiên cứu - Ứng dụng mô hình hóa trong quản lý và dự báo
- Nghiên cứu về quản lý và quy hoạch môi trường
- Chuyên sâu kỹ thuật phân tích kim loại trong mẫu môi trường
2001 Cử nhân Hóa học Phân tích, Đại học Sư phạm - Đại học Huế
2007 Thạc sĩ Hóa học Phân tích, Đại học Khoa học - Đại học Huế
Điện thoại/Fax 0234.3826501/0234.3820438
Mobile 0914242899
Email thuyencreb@hueuni.edu.vn, bthuyen906@yahoo.com

I. CÔNG TRÌNH
1. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng (2004). Bước đầu tìm hiểu hiện trạng môi trường thành phố Huế. Kỷ yếu Hội thảo Duy trì và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam. Tổ chức Sida, Airpet-Project, Hà Nội.
2. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đình Huy, Nguyễn Quang Hưng (2004). Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Hương. Tuyển tập các công trình khoa học chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc, Hội địa lý Việt Nam lần thứ IV, Liên hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội Địa lý Việt Nam, Hà Nội.
3. Lê Văn Thăng và Trần Đặng Bảo Thuyên (2005). Chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế (năm 2003-2004). Kỷ yếu Hội nghị khoa học về môi trường và phát triển bền vững, NXB KH&KT, Hà Nội.
4. Lê Văn Thăng và Trần Đặng Bảo Thuyên (2006). Hiện trạng chất lượng môi trường nước sông Hương (giai đoạn 2003-2006). Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ II, Tuyển tập các báo cáo khoa học, Hà Nội.
5. Le Van Thang, Tran Dang Bao Thuyen (2007). The quality water environment happening or the Huong river-in the Hue city, period of 2003-2006. The 4th seminar on environmental Science and Technology issues related to the Sustainable development for Urban and Coastal areas. Da Nang, p. 186-193.
6. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng (2008). Diễn biến chất lượng môi trường nước sông Hương-thành phố Huế giai đoạn 2003-2007. Tuyển tập các công trình khoa học và hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Bảo vệ Môi trường và Phát triển bền vững (VACNE) 1988 – 2008, NXB KH&KT, Hà Nội.
7. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên và Hoàng Ngọc Tường Vân (2009). Diễn biến chất lượng nước sông Hương giai đoạn 2003-2008. Tạp chí Hoạt động Khoa học số tháng 6. 2009 (601) của Bộ Khoa học và Công nghệ, trang 56.
8. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng và Trần Quang Lộc (2010). Diễn biến chất lượng nước sông Hương giai đoạn 2003-2009. Kỷ yếu Khoa học Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, trang 652-660.
9. Lê Thị Diễm Kiều, Trần Đặng Bảo Thuyên (2011). Quản lý vùng đầm phá Tam Giang – Cầu Hai dựa vào cộng đồng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và công nghệ Biển toàn quốc lấn thứ V, Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và quản lý Biển, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tr. 411-416.
10. Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải và Trần Thị Liên (2011). Chính sách của Nhà nước trong việc quản lý và phục hồi rừng ngập mặn nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Đất ngập nước và Biến đổi khí hậu, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, trang: 369-378.
11. Tran Thi Tu, Morihiro Maeda, Le Van Thang, Nguyen Dang Hai, Tran Dang Bao Thuyen (2013). Application of biochar from coconut shells to different soils in Thua Thien Hue province, Vietnam. The 3rd Final Meeting of Practical Research and Education of Solid Waste Management based on Partnership between Universities and Governments in Asia and Pacific Countries. Waste Management Research Center, Okayama University, Japan, 2 February 2013. The Final Report of FY 2012, p. 87- 99.
12. Tran Dang Bao Thuyen, Le Thi Diem Kieu (2012). Giải pháp bảo tồn Đa dạng sinh học vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai trước tác động của biến đổi khí hậu, Kỷ yếu Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững (lần 2), Nha Trang 7/2012, Trang: 129-137.
13.
Trần Thị Tú, Morihiro Maeda, Lê Văn ThăngTrần Đặng Bảo ThuyênNguyễn Đăng Hải (2013).Nghiên cứu sử dụng than sinh học từ vỏ dừa bón cho rau Komatsuna trên một số loại đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, ISSN 0866-708X, Tập: 51, Số: 3B, Trang: 315-322. 
14. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Trần Quang Lộc (2013). Đánh giá xu thế biến đổi chất lượng nước sông Hương từ năm 2003-2012, theo không gian và thời gian bằng chỉ số chất lượng nước (WQI), Tạp chí Môi trường (Tổng Cục Môi trường), Số 8/2013 (ISSN: 1859-042X), trang: 57-60.
15. Trần Đặng Bảo Thuyên, Lê Văn Thăng, Nguyễn Đăng Hải (2015). Tác động tích cực từ việc tái định cư dân vạn đò đến chất lượng môi trường nước trên nhánh sông Đông Ba ở thành phố Huế, Tạp chí Đại học Huế, chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường, Tập 103, Số 4/2015 (ISSN 1859-1388), trang 219-228.
16. Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Đặng Bảo Thuyên (2015). Sự phát triển và khả năng Nitrat hóa của bùn hạt hiếu khí ở các tỉ lệ COD/N khác nhau, Tạp chí Đại học Huế, chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường, Tập 111, Số 12/2015 (ISSN 1859-1388), trang 101-112.
17. Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Thị Cẩm Yến (2015). Thực trạng và đề xuất một số biện pháp cải thiện trong việc quản lý chất thải từ các phòng thí nghiệm ở Việt Nam, Tạp chí Đại học Huế, chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường, Tập 111, Số 12/2015 (ISSN 1859-1388), trang 145-156.
18. Nguyễn Thị Cẩm Yến, Trần Đặng Bảo Thuyên (2015). Hiện trạng chất lượng nước hồ Tịnh Tâm ở thành phố Huế và một số giải pháp cải thiện, Tạp chí Đại học Huế, chuyên san Khoa học trái đất và Môi trường, Tập 111, Số 12/2015 (ISSN 1859-1388), trang 215-226.
19. Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Tú, Trần Đặng Bảo Thuyên (2016), Sự hình thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí ở các tải trọng hữu cơ khác nhau, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Phần D: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, ISSN: 0866- 8086,  số 12(4), 47-57.

20. Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải, Lê Thị Diễm Kiều (2017), Tác động của các nhà máy thủy điện ở thượng nguồn lên chất lượng nước sông Hương, thành phố Huế, Tạp chí Đại học Huế, chuyên san Khoa học Tự nhiên, Tập 126, Số 7A/2017 (ISSN 1859-1388), trang 45-54.
 
II. HỘI NGHỊ KHOA HỌC
1. Hội thảo Khoa học về Duy trì và nâng cao chất lượng không khí ở Việt Nam. Trường ĐH KHTN-ĐHQG Hà Nội, Vụ MT-Bộ TN và MT, Trường ĐHBK Hà Nội. Hà Nội, 2004.
- Lê Văn Thăng và Trần Đặng Bảo Thuyên. Bước đầu tìm hiểu hiện trạng môi trường không khí thành phố Huế.
2. Hội thảo Khoa học về Hoá học. Đại học Huế phối hợp cùng với đại học Munster (Đức), Đại học Huế, 2005.
3. Hội nghị khoa học về môi trường và phát triển bền vững. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, 2005
- Lê Văn Thăng và Trần Đặng Bảo Thuyên. Chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế (năm 2003-2004).
4. The 4th seminar on environmental Science and Technology issues related to the Sustainable development for Urban and Coastal areas. Da Nang, 2007.
- Le Van Thang, Tran Dang Bao Thuyen. The quality water environment happening or the Huong river – in the Hue city, period of 2003-2006.
5. Hội thảo Khoa học về Cơ sở của việc quy hoạch lại sản xuất Nông - Lâm- Ngư nghiệp của vùng đất cát nội đồng huyện Phong Điền. Viện TNMT&CNSH - ĐHH, Viện TNMT&CNSH - ĐHH, 2007.
6. Hội thảo tập huấn về Hướng dẫn áp dụng quy trình, quy phạm và QA/QC trong quan trắc nước mặt lục địa. Trung tâm Quan trắc và Thông tin Môi trường - Cục Bảo vệ Môi trường, Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường – ĐHBK Hà Nội, Trường ĐHBK Hà Nội, Hà Nội, 2007.
7. Hội thảo tập huấn về Phân loại cơ sở gây ô nhiễm Môi trường nghiêm trọng và áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật Quan trắc môi trường. Cục Bảo vệ Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Huế, 2007.
8. Tập huấn về Quản lý chất lượng Phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005: Áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 trong PTN; Đánh giá nội bộ; Xây dựng tài liệu hệ thống quản lý; Ước lượng độ không đảm bảo đo. Văn phòng công nhận chất lượng, Tổng Cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Hà Nội, 2008.
9. Hội thảo Khoa học về Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Cục Bảo vệ Môi trường, Đại học Huế, Huế, 2008.
10. Hội thảo Khoa học về Thương mại hoá và tài sản trí tuệ. Viện Sở hữu trí tuệ Liên bang Thuỵ Sỹ, Cục Sở hữu trí tuệ, Đại học Huế, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Huế, 2008.
11. Hội thảo tập huấn về Nâng cao nhận thức Bảo vệ Môi trường không khí và những hiểu biết về Biến đổi khí hậu toàn cầu. Mạng lưới không khí sạch Việt Nam - Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thuỵ Điển (SIDA), Viện TNMT&CNSH - ĐHH (IREB), Viện TNMT&CNSH – ĐHH, Huế, 2008.
12. Hội thảo khoa học về Môi trường Nông nghiệp, nông thôn và Đa dạng sinh học miền Trung Việt Nam, Viện TNMT&CNSH - ĐHH (IREB), Viện TNMT&CNSH - ĐHH, Huế, 2008.
13. Hội thảo tập huấn về Hướng dẫn phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện TNMT&CNSH - ĐHH (IREB), Viện TNMT&CNSH - ĐHH, Huế, 2009.
14. Hội thảo Khoa học về Luật và chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu thụ bền vững. Quỹ Hanns Seidel Foundation, Tổng cục Môi trường, Chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc, Huế, 2010.
15. Hội thảo Khoa học về Phát triển đô thị bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu ở khu vực Miền Trung Việt Nam. Đại học RMIT, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, Huế, 2010.
16. Hội thảo Khoa học Phản biện xã hội về Dự thảo luật thuế Bảo vệ Môi trường. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Viện TNMT&CNSH - ĐHH, Huế, 2010.
17. Khóa tập huấn về Xử lý số liệu thống kê và thiết kế thí nghiệm ứng dụng trong phân tích Sinh, Hóa và Dược do trường Đại học Y Dược - Đại học Huế phối hợp với đại học Karlstad (Thụy Điển) tổ chức, Huế, 2011.
18. Hội thảo - tập huấn về Công tác Quan trắc Môi trường do Tổng Cục Môi trường tổ chức, Huế, 2011.
19. Hội thảo Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Viện TNMT&CNSH – ĐHH (IREB), ngày 06/11/2010, Huế.
20. Hội thảo kết thúc Dự án FLC 09-04 & 10-04 “Thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế” và Hội thảo khoa học “Cộng đồng thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết”, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học- Đại học Huế, ngày 21/06/2011, Huế.
21. Hội nghị khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3, Hội đánh giá tác động môi trường Việt Nam (VAFEIA), Hội Đánh giá tác động môi trường Hàn Quốc (KSEIA), Huế, 26/8/2011.
22. Hội thảo Nhật- Việt về Quản lý Môi trường lưu vực sông và Chất thải rắn vào ngày 11/11/2012, Đơn vị tổ chức: Đại học Okayama, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học, 07 Hà Nội, thành phố Huế.
- APPLICATION OF WATER QUALITY INDEX (WQI) TO ASSESS CHANGING TENDENCY OF HUONG RIVER WATER QUALITY IN SPACE AND TIME
23. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI “Khoa học địa lý với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”, Hội Địa lý Việt Nam, trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế, ngày 30/09/2012, Huế.
24. Trình bày tham luận tại Hội thảo Hội thảo quốc tế các nước Asean về “Integrated foresight for sustainable economic development and Eco-resilience”, Viện Chiến lược và Chính sách KH & CN phối hợp với Văn phòng Quốc gia về Chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới Thái Lan, Hà Nội, 4-5/4/2013.
25. Hội thảo “Tổng kết, đánh giá 10 năm hoạt động Quan trắc môi trường nước sông Hương” ngày 27/02/2013, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học – Đại học Huế, Huế.
- ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG HƯƠNG TỪ NĂM 2003 ĐẾN 2012
26. Tham gia Hội thảo – Tập huấn: “ Phổ biến , hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật về quan trắc môi trường”, Tổng Cục Môi trường, Đà Nẵng, 5/2013.

 III. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2003) Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
2. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2004), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
3. Tham gia đề tài nhánh đề nghiên cứu khoa học thuộc chương trình KH&CN cấp Nhà nước, mã số KC.08.30 (2004 - 2005), Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vữn kinh tế trang trại tại Việt Nam.
4. Tham gia đề tài cấp tỉnh (2004-2005), Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước và không khí phục vụ cho phát trỉên kinh tế - xã hội ở thị xã Đông Hà - Quảng Trị đến năm 2020.
5. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2006), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
6. Tham gia Dự án hợp tác với JBIC - Nhật Bản (2006-2007). Đề án khảo sát “Nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường nước thông qua xử lý nước thải bệnh viện và giáo dục vệ sinh an toàn ở Việt Nam”.
7. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2007), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
8. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2008), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
9. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2009), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
10. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2010), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
11. Tham gia đề tài cấp bộ (Mã số: B2010-DHH09-06) (2010-2011). Nghiên cứu đánh giá khả năng tự lam sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến.
12. Tham gia đề tài hợp tác quốc tế (Mã số: FLC 09-04 và 10-04) (2009-2011). Thích ứng với Biến đổi khí hậu cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐSQ Phần Lan tài trợ
13. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2011), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
14. Tham gia dự án hợp tác quốc tế (2010-2011), Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Kim Đôi, tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ Unilever tài trợ).
15. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2012), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
16. Đề tài cấp Tỉnh (2011-2012). Xây dựng mô hình thí điểm giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu (lũ lụt) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
17. Thư ký đề tài cấp Bộ (thuộc chương trình Bảo vệ môi trường) (2013), Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế.
18. Thư ký nhiệm vụ BVMT cấp Bộ (2015).  Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương ở thành phố Huế năm 2015.
19. Thành viên đề tài DHH2014-09-10.  Nghiên cứu ảnh hưởng của biochar sản xuất từ vỏ trấu lên sinh trưởng của một số loại rau trên đất cát pha ở Thừa Thiên Huế .
20. Chủ nhiệm đề tài DHH2015-09-12.  Khảo sát thành phần nước thải của một số phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý.

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
Đang truy cập8
Hôm nay339
Tháng hiện tại16,873
Tổng lượt truy cập3,456,900

Lịch sử hình thành

1. Trung Tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học - Đại học Huế (1995 - 2007) Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được cấp Giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ số 445 ký...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây