ThS. Trần Thị Tú

Họ và tên TRẦN THỊ TÚ tran thi tu
Chức vụ - Nghiên cứu viên
- Quản lý chất lượng PTN
Cơ quan Viện Tài nguyên và Môi trường, Đại học Huế
Năm sinh 1984
Hướng nghiên cứu - Ứng dụng CNSH trong xử lý nước thải và đất ô nhiễm;
- Ứng dụng Biochar trong đất;
- Nghiên cứu vật liệu xử lý nước thải;
- Bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên;
- Biến đổi khí hậu;
- Truyền thông môi trường.
2006 Cử nhân Khoa học Môi trường,
Đại học Khoa học, Đại học Huế
2010 Thạc sỹ Khoa học Môi trường,
Đại học Khoa học, Đại học Huế
Điện thoại/ Fax +84-054.3820438/ 3628535
MobiPhone +84-0397687210; 0984775805
Email tttu@hueuni.edu.vn
tttuiren@gmail.com
tutrancreb@yahoo.com
 
I. CÔNG TRÌNH
A. Bài báo khoa học
1. Trần Thị Tú, Nguyễn Huy Anh (2010), Một số nguyên nhân gây biến đổi đường bờ ở khu vực cửa biển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu hội thảo “Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam”, Nxb. Đại học Huế, 191-204.
2. Trần Thị Tú, Nguyễn Huy Anh (2010), Một số nguyên nhân gây biến đổi đường bờ ở khu vực cửa biển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa, Lần 1 (04/2010), Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, 133-138.
3. Trần Thị Tú (2010), Một số yếu tố ngoại sinh làm biến đổi đường bờ khu vực cửa biển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu khoa học “Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ III”, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hà Nội, 1191-1199.
4. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2011), Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở tỉnh thừa Thiên Huế, Tuyển tập các báo cáo khoa học “Hội nghị khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3”, Hội đánh giá tác động môi trường Việt Nam (VAFEIA), Hội Đánh giá tác động môi trường Hàn Quốc (KSEIA), Huế, 134-142.
5. Trần Thị Tú (2011), Đánh giá những ảnh hưởng của dự án Quy hoạch chỉnh trị, ổn định cửa Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội nghị Khoa học và Công nghệ Biển toàn quốc, lần thứ V, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tuyển tập báo cáo- Quyển 5: Sinh thái, Môi trường và Quản lý biển, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 492-500.
6. Tran Thi Tu (2012), A study into adsorption of dye from aqueous solution by peat. The 2nd Debrief Meeting of Practical Research and Education of Solid Waste Management based on Partnership between Universities and Governments in Asia and Pacific Countries, Waste Management Research Center, Okayama University, Japan, 5th February 2012, The Annual Report of FY 2011, 61-66.
7. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2012), Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6 “Khoa học địa lý với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”, Hội Địa lý Việt Nam, trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế, ngày 30/09/2012, Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Huế, 715-722.
8. Tran Thi Tu, Tran Hieu Quang (2012), Effects of Climate change on Agriculture and Rural development in Thua Thien Hue province, Vietnam, Proceedings of the International Workshop on “Geo- Engineering for responding to Climate Change and sustainable development of infrastructure” (HUEGEO- Engineering 2012) on 17- 18 December 2012 in Hue city, Vietnam, Organized by Hue University of Sciences, Hue University, Vietnam Association of Engineering Geology an Environment (VAEGE), Construction Publishing House, Ha Noi, 263-270.
9. Tran Thi Tu, Morihiro Maeda, Le Van Thang, Nguyen Dang Hai, Tran Dang Bao Thuyen (2013), Application of biochar from coconut shells to different soils in Thua Thien Hue province, Vietnam, The 3rd Final Meeting of Practical Research and Education of Solid Waste Management based on Partnership between Universities and Governments in Asia and Pacific Countries, Waste Management Research Center, Okayama University, Japan, 2 February 2013, The Final Report of FY 2012, 87-99.
At https://okayama.pure.elsevier.com/en/publications/application-of-biochar-from-coconut-shells-to-different-soils-in-
https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-22580274/22580274seika.pdf
10. Trần Thị Tú, Morihiro Maeda, Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải (2013), Nghiên cứu sử dụng than sinh học từ vỏ dừa bón cho rau Komatsuna trên một số loại đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hà Nội, 51 (3B) (2013), 315-322, ISSN 0866 708X.
11. Trần Hiếu Quang, Trần Thị Tú, Nguyễn Khoa Lân (2013). Đa dạng thành phần loài thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ I, Đại học Sư phạm- Đại học Huế, ngày 13/10/2013, Nxb. Đại học Huế, Huế, 145-152, ISBN: 978-604-912-052-7.
12. Trần Thị Tú, Phạm Ngọc Dũng, Trần Hiếu Quang (2013), Đánh giá những tác động của hoạt động kinh tế- xã hội đến thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tuyển tập các công trình khoa học Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (1995-2012), Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 421-429, ISBN 978-604-670069-2.
13. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2013), Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Tuyển tập các công trình khoa học Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (1995-2012), Nxb. Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 497-509, ISBN 978-604-670069-2.
14. Trần Hiếu Quang, Nguyễn Khoa Lân, Trần Thị Tú (2013), Đa dạng thành phần loài và giá trị kinh tế của thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 4-2013, 3018-3030, ISSN: 1859-0373, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, tại
http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2014/04/7.No4_.Tran-Hieu-Quang.pdf
15. Tran Thi Tu, Nguyen Huu Dong, Tran Hieu Quang (2014). The effects of Climate Change on mangrove ecosystem in Ha Tinh province, Vietnam, EEPSEA Conference Booklet “The Economics of Climate Change in Southeast Aisa” from 27 to 28 February 2014 at Siem Reap, Cambodia, organized by Economy and Environment Program for Southeast Asia (EEPSEA), East Asian Association of Environmental and Resources Economic (EAAERE), Cambodia, 39-40.
16. Trần Hiếu Quang, Nguyễn Khoa Lân, Trần Thị Tú (2014), Tác động của hoạt động kinh tế- xã hội đến thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Nông nghiệp, Sinh học và Y Dược, Tập 91A, Số 3 (2014), 177-190, ISSN: 1859-1388.
17. Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sỹ (2014), Khả năng hấp phụ phẩm nhuộm của than bùn Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Tự Nhiên, Tập 92, Số 4 (2014), 195-208, ISSN: 1859-1388.
18. Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng (2014), Thành phần loài và biến động diện tích rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 1-2014, 3183-3194, ISSN: 1859-0373, Nxb. Nông nghiệp, Hà Nội, tại http://vafs.gov.vn/vn/wp-content/uploads/sites/2/2014/05/So-1_2014_bai-12-Tran-Thi-Tu.pdf.
19. Trần Thị Tú, Trương Quý Tùng, Hoàng Trọng Sỹ (2014), Khảo sát khả năng hấp phụ phẩm nhuộm Azo bằng than bùn ở Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 “Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự Phát triển bền vững” (SDNEE-2), ngày 24/10/2014, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-2811-6, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 100-112.
20. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú (2014), Ứng dụng GIS và viễn thám để nghiên cứu sự thay đổi diện tích rừng ngập mặn Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 “Tài nguyên, Năng lượng và Môi trường vì sự Phát triển bền vững” (SDNEE-2), ngày 24/10/2014, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-2811-6, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 418-428.
21. Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng (2014), Đánh giá một số tác động kinh tế- xã hội và biến đổi khí hậu lên rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8 “Khoa học Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển” từ 01-02/11/2014, Hội Địa lý Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-918-437-6, Quyển 1- Kỷ yếu HNKH Địa lý toàn quốc lần thứ 8, 127- 134.
22. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2014), Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng ngập mặn Rú Chá, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8 “Khoa học Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển” từ 01-02/11/2014, Hội Địa lý Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-918-438-3, Quyển 2- Tập báo cáo HNKH Địa lý toàn quốc lần thứ 8, 100-108.
23. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2014), Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển” (ICVNS 2012), Đơn vị tổ chức: Viện Khoa học- Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, ngày 26-28/11/2012, đơn vị tổ chức: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tiểu ban 6: Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, Tập IV, 33-45.
24. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú (2014), Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nước thải công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Tự Nhiên, Tập 97, Số 9 (2014), 27-41, ISSN: 1859-1388.
25. Tran Quang Loc, Nguyen Dang Hai, Tran Thi Tu (2015), Formation and organic matter removal efficiency of aerobic granular sludge in sequencing batch reactor (SBR), Proceedings of 2nd International Young Reseaeches’ Worskshop on River Basin Environment and Management, 5-6 January, 2015, Ha Noi, Vietnam.
26. Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Hoàng Ngọc Tường Vân, Nguyễn Quang Hưng (2015), Sự hình thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí ở các lưu lượng sục khí khác nhau trên bể phản ứng theo mẻ luân phiên, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, ISSN: 1859-2333, Tập 37a (2015), 33-41, tại http://sj.ctu.edu.vn/ql/docgia/download/baibao-14668/05-CN-TRAN%20QUANG%20LOC(33-41).pdf.
27. Nguyễn Hữu Đồng, Nguyễn Quang Tuấn, Trần Thị Tú, Lê Anh Đức (2015), Đa dạng thành phần loài và biến động diện tích rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tập 108, Số 9 (2015), 38-52, ISSN: 1859-1388.
28. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2015), Đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính và tích lũy carbon của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về “Sinh thái và Tài nguyên sinh vật”, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, ngày 21/10/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, ISBN: 978-604-913-408-1, 1784-1790, tại http://iebr.ac.vn/database/HNTQ6/1784.pdf.
29. Nguyễn Khoa Lân, Nguyễn Thị Kim Triển, Trần Hiếu Quang, Trần Thị Tú (2015), Thăm dò ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng GA3 và α-NAA đến một số biện pháp nhân giống nhằm bảo tồn loài Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) ở khu vực suối Đá Bàn, tỉnh Phú Yên, Báo cáo khoa học về “Sinh thái và Tài nguyên sinh vật”, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 6, ngày 21/10/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, ISBN: 978-604-913-408-1, 1475-1480, tại http://iebr.ac.vn/database/HNTQ6/1475.pdf.
30. Nguyễn Thị Kim Triển, Trần Thị Tú, Nguyễn Khoa Lân (2015), Nghiên cứu hiện trạng, đặc điểm sinh học và đề xuất biện pháp bảo tồn loài Trắc dây (Dalbergia annamensis A. Chev.) ở khu vực suối Đá Bàn, tỉnh Phú Yên, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, 111 (12), 157- 167, ISSN: 1859-1388.
31. Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2015), Định giá giá trị kinh tế môi trường của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, 111 (12), 191- 202, ISSN: 1859-1388.
32. Trần Quang Lộc, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Đặng Bảo Thuyên (2015), Sự phát triển và khả năng nitrat hóa của bùn hạt hiếu khí ở các tỷ lệ COD/N khác nhau, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, 111 (12), 101-112, ISSN: 1859-1388.
33. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Bùi Văn Hạt (2016), Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) vào việc xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột sắn, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 1: Kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-4719-3, 22-31. 
34. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú (2016), Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất quy hoạch không gian trồng rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 450-463.
35. Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Bùi Văn Hạt (2016), Hiện trạng và một số tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN: 978-604-73-4719-3, 464-474.
36. Trần Thị Tú (2016), Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý của biochar sản xuất từ vỏ trấu HT1 ở Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016, Phân ban 5: Vật liệu mới và năng lượng tái tạo, Tài nguyên nước, biển và hải đảo, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, ISBN 978-604-73-4719-3, 661-675.
37. Trần Quang Lộc, Nguyễn Đăng Hải, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thị Tú, Trần Đặng Bảo Thuyên (2016), Sự hình thành và phát triển của bùn hạt hiếu khí ở các tải trọng hữu cơ khác nhau, Tạp chí Khoa học Trường Đại học An Giang, Phần D: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, ISSN: 0866- 8086, 12 (4), 47-57.
38. Trần Thị Tú, Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc (2016), Khảo sát, đánh giá và lựa chọn một số thiết bị sản xuất than sinh học (biochar) cho vùng nông thôn Việt Nam, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 120 (6), 219-236.
39. Trần Thị Tú (2016), Đặc điểm hóa lý của than sinh học điều chế từ vỏ trấu, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Chuyên san Khoa học Trái đất và Môi trường, ISSN: 1859-1388, 120 (6), 237-251.
40. Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng (2017), Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng công trình biogas ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 3: Tài nguyên sinh vật, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 1345- 1351.
41. Trần Thị Tú, Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc (2017), Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo khoa học về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Tiểu ban 4: Sinh thái học và Môi trường, Hà Nội, ngày 20/10/2017, NXB. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-615-3, 2004-2012.
42. Tran Thi Tu, Nguyen Dang Hai (2017), Assessment of effectiveness to reduce greenhouse gas emission of biogas digesters in livestock manure treatment at Van Cu rice noddle craft village, Thua Thien Hue province, The 7th International Forum onGreen Technology and Management (IFGTM 2017), Session 4: Air and solid waste treatment, Hanoi, 25- 26/10/2017, Vietnam Journal of Science and Technology (VJST), Hanoi, ISSN: 2525-2518, 55(4C), October 2017, 1-7.
43. Trần Thị Tú, Phan Thị Thanh Nhàn, Lương Thị Thanh Vân, Nguyễn Hữu Đồng (2018), Hiện trạng và nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng ngập mặn xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, Hội Địa lý Việt Nam, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 21-22/4/2018, Tiểu ban 1: Địa lý tự nhiên, Tài nguyên và Môi trường, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-693-1, Quyển 1, 367-376.
44. Nguyễn Đăng Hải, Trần Thị Tú, Trần Quang Lộc, Nguyễn Thị Hạnh Duyên, Lê Thị Lợi, Trần Thị Thu Thanh, Nguyễn Thị Khánh Linh (2018), Đặc điểm hóa lý của than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, Hội Địa lý Việt Nam, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 21-22/4/2018, Tiểu ban 1: Địa lý tự nhiên, Tài nguyên và Môi trường, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-694-8, Quyển 2, 459- 468.  
45. Trần Thị Tú, Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc (2018), Ảnh hưởng của than sinh học vỏ trấu đến sinh trưởng của rau cải (Brassica juncea L. Czern.) trên đất cát pha ở Thừa Thiên Huế, Kỷ yếu Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, Hội Địa lý Việt Nam, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 21-22/4/2018, Tiểu ban 1: Địa lý tự nhiên, Tài nguyên và Môi trường, NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, ISBN: 978-604-913-694-8, Quyển 2, 487-497.  
46. Tran Thi Tu, Nguyen Dang Hai, Tran Quang Loc (2018), The efficiency of rice husk biochar application to grow Brassica juncea (Brassica juncea (L.) Czern.) in the experimental pots of loamy sand soil, Vietnam Journal of Science and Technology (VJST), 56 (2C), 1-8, DOI: http://dx.doi.org/10.15625/2525-2518/56/2C/13021
 
II. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
A. Các đề tài chủ nhiệm
1. Đề tài cấp cơ sở Viện (2009- 2010): Tìm hiểu mức độ ô nhiễm môi trường nước sông Như Ý ở thành phố Huế và đề xuất biện pháp giảm thiểu. Chủ nhiệm: Trần Thị Tú. Kết quả: Khá (2010).
2. Đề tài cấp Đại học Huế (2014- 2016): “Nghiên cứu ảnh hưởng của biochar sản xuất từ vỏ trấu lên sinh trưởng của một số loại rau trên đất cát pha ở Thừa Thiên Huế”. Mã số: DHH 2014-09-10. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Tú. Kết quả: Tốt (9/2016).
3. Đề tài cấp Đại học Huế (2018- 2019): “Nghiên cứu tạo chế phẩm vi sinh- biochar và ứng dụng để cải thiện chất lượng đất cát pha vùng ven biển”. Mã số: DHH 2018-09-18. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Tú.
 
B. Các đề tài tham gia
1. Nhiệm vụ quan trắc môi trường Quốc gia (2006- 2017): “Quan trắc và phân tích chất lượng môi trường nước sông Hương, thành phố Huế”.
2. Điều phối viên Đề tài hợp tác với JBIC, Nhật Bản (2006- 2007): Đề án khảo sát “Nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường nước thông qua xử lý nước thải bệnh viện và giáo dục vệ sinh an toàn ở Việt Nam”.
3. Đề tài cấp cơ sở (2009): “Bước đầu đánh giá biến động chất lượng nước máy trên tuyến ống Điện Biên Phủ ở thành phố Huế”. Chủ nhiệm: Trần Quang Lộc.
4. Đề tài cấp Bộ (2009- 2010): “Nghiên cứu xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường nước ở đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Huy Anh.
5. Điều phối viên của Dự án “Nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn nước và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước sông Kim Đôi, tỉnh Thừa Thiên Huế” (2010). Quỹ Unilever Việt Nam tài trợ.
6. Đề tài cấp Bộ (2010- 2011): “Nghiên cứu đánh giá khả năng tự làm sạch của nhánh sông Đông Ba và Bạch Yến”. Mã số: B2010-DHH09-06. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Ngọc Tường Vân.
7. Đề tài cấp cơ sở (2010- 2011): “Nghiên cứu mô hình xử lý nước thải làng bún Ô Sa bằng công nghệ lọc kỵ khí qua lớp vật liệu giá thể kết hợp tầng cặn lơ lửng trong một công trình”. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Cẩm Yến.
8. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2011- 2012): “Nghiên cứu thiết kế chương trình quan trắc môi trường nước sông, hồ nằm trong khu vực kinh thành Huế”. Mã số: DHH2011-09-02. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Quang Hưng.
9. Thành viên Dự án hợp tác nghiên cứu nhỏ trong giai đoạn 2011- 2013 về “Nghiên cứu thực hành và giáo dục về Quản lý chất thải rắn dựa trên mối quan hệ giữa các trường Đại học và Chính phủ các quốc gia khu vực Châu Á- Thái Bình Dương, do Trung tâm Nghiên cứu quản lý chất thải, Đại học Okayama hỗ trợ trong giai đoạn 2010-2014; tại https://okayama.pure.elsevier.com/en/publications/application-of-biochar-from-coconut-shells-to-different-soils-in-.
https://kaken.nii.ac.jp/file/KAKENHI-PROJECT-22580274/22580274seika.pdf
10. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2013- 2014): “Nghiên cứu tạo bùn hạt hiếu khí và đánh giá khả năng xử lý chất hữu cơ, dinh dưỡng trong nước thải chế biến thủy sản”. Mã số: DHH2013-09-06. Chủ nhiệm: ThS. Trần Quang Lộc.
11. Đề tài cấp Nhà nước (2013- 2015): “Luận cứ khoa học cho việc lựa chọn và hoàn thiện các mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng ở miền Trung và đề xuất nhân rộng”. Mã số: BĐKH-18/11-15. Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Văn Thăng.
12. Dự án dịch vụ tư vấn nhiệm vụ (2014- 2015): “Cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Phú Yên” theo Quyết định số: 1441/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Phú Yên.
13. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2015- 2017): “Khảo sát thành phần nước thải của một số phòng thí nghiệm ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý”. Mã số: DHH2015-09-12. Chủ nhiệm: Trần Đặng Bảo Thuyên
14. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2016- 2018): “Đánh giá khả năng hấp phụ màu trong nước thải dệt nhuộm bằng vật liệu biochar sản xuất từ một số phụ phẩm nông nghiệp”. Mã số: DHH2016-09-14. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Đăng Hải.
15. Đề tài cấp cơ sở Đại học Huế (2017- 2018): “Sử dụng thực vật thủy sinh để xử lý ô nhiễm nước hồ Tịnh Tâm, thành phố Huế ở quy mô phòng thí nghiệm”. Mã số: DHH 2017-09-15 . Chủ nhiệm: ThS. NCS. Nguyễn Quang Hưng.
 
C. Tư vấn giám sát và phân tích môi trường
- Đánh giá hiện trạng môi trường cho Tiểu dự án Lăng Cô (2006- 2007).
- Giám sát môi trường hàng năm cho Nhà máy xi măng Luks (Việt Nam) (2006- 2008).
- Thư ký- Báo cáo ĐTM (2008- 2012) cho dự án: “Xây dựng Công trình Chỉnh trị ổn định cửa Tư Hiền, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”
- Tư vấn môi trường và phân tích mẫu (2008) cho Dự án: “Purchase order for the Biodiversity survey, Socio-economic study and Lab analysis components as part of the environmental impact assessment report for the Cu Cu project in Phu Loc district, Thua Thien Hue province, Vietnam”.
- Tư vấn và phân tích mẫu (2007- 2015): “Lấy mẫu và phân tích chất lượng nước thải Bệnh viện Trung ương Huế”.
- Tư vấn giám sát (2009): Giám sát nồng độ bụi và tiếng ồn ở các khu dân cư nằm xung quanh Nhà máy xi măng Luks (Việt Nam).
- Quan trắc môi trường (2009): Quan trắc bụi và khí độc ở 11 ống khói chính của dây chuyền 4 thuộc Công ty Hữu hạn Xi măng LUKS (Việt Nam).
- Quan trắc và giám sát môi trường cho Dự án Tây Nam Hương Trà (2010- 2011).
- Dự án (2010- 2011), Tư vấn và lập báo cáo thuyết minh Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho làng bún Vân Cù, xã Hương Toàn, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”.
- Dự án (2011- 2012), Tư vấn và lập báo cáo thuyết minh Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho làng bún Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế”.
- Dịch vụ môi trường (2014), Tư vấn và lập báo cáo thuyết minh “Hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thừa Thiên Huế”.
- Tư vấn dịch vụ lập Báo cáo ĐMC (2015- 2018) của Dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm” (KOICA- Hàn Quốc).
- Tư vấn dịch vụ lập báo cáo ĐTM (2016-2017): “Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương” (KOICA- Hàn Quốc).
- Tư vấn dịch vụ lập báo cáo ĐTM (2016-2017): “Công trình 2 trạm kiểm lâm tại hai đầu tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua vùng lõi của Vườn quốc gia Bạch Mã (Khe Ao và Mỏ Rang)”.
- Tư vấn dịch vụ lập báo cáo ĐTM (2018) dự án “Công trình hạ tầng kỹ thuật trường Đại học Nghệ thuật, thuộc dự án đầu tư giai đoạn II xây dựng Đại học Huế”.
 
III. HỘI NGHỊ KHOA HỌC
1. Hội thảo Khoa học về “Bảo tồn đa dạng sinh học dãy Trường Sơn”. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Cục Bảo vệ Môi trường (NEA), Đại học Huế, Huế, 05/2008.
2. Hội thảo tập huấn về “Nâng cao nhận thức Bảo vệ Môi trường không khí và những hiểu biết về Biến đổi khí hậu toàn cầu”. Mạng lưới không khí sạch Việt Nam – Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thuỵ Điển (SIDA), Viện TNMT&CNSH – ĐHH (IREB), Huế, 2008.
3. Hội thảo “Môi trường Nông nghiệp- nông thôn và Đa dạng sinh học ở miền Trung Việt Nam”. Viện TNMT&CNSH – ĐHH (IREB), ngày 22/11/2008.
4. Hội thảo “Môi trường đới ven bờ các tỉnh duyên hải miền Trung Việt Nam”. Viện TNMT&CNSH – ĐHH (IREB), ngày 19/12/2009.
- Trần Thị Tú, Nguyễn Huy Anh (2010), Một số nguyên nhân gây biến đổi đường bờ ở khu vực cửa biển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
5. Hội thảo “Luật và chính sách liên quan đến sản xuất và tiêu thụ bền vững”. Tổng cục Môi trường, UNEP, Quỹ Hanns Seidel. Huế, ngày 15- 16/04/2010.
6. Hội thảo Khoa học “Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa”, Lần 1 (04/2010), Khoa Môi trường, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.
- Trần Thị Tú, Nguyễn Huy Anh (2010), Một số nguyên nhân gây biến đổi đường bờ ở khu vực cửa biển Tư Hiền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
7. Hội thảo khoa học Phản biện xã hội về Dự thảo luật Thuế bảo vệ môi trường. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Viện TNMT&CNSH – ĐHH (IREB), Huế, ngày 31/07/2010.
8. Hội thảo “Bảo tồn Đa dạng sinh học dãy Trường Sơn lần thứ 3”, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Viện TNMT&CNSH – ĐHH (IREB), ngày 05/11/2010, Huế.
9. Hội thảo “Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả các hồ chứa ở Bắc Trung Bộ”. Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Viện TNMT&CNSH – ĐHH (IREB), ngày 06/11/2010, Huế.
10. Hội nghị khoa học “Công nghệ sinh học khu vực miền Trung và Tây Nguyên”, lần thứ 2. Viện TNMT & CNSH- Đại học Huế (IREB), tháng 12/2010, Huế.
11. Hội thảo kết thúc Dự án FLC 09-04 & 10-04 “Thích ứng với Biến đổi khí hậu (BĐKH) cấp cộng đồng và các chính sách liên quan ở tỉnh Thừa Thiên Huế” và Hội thảo khoa học “Cộng đồng thích ứng với Biến đổi khí hậu và các chính sách liên kết”, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học- Đại học Huế, ngày 21/06/2011, Huế.
12. Hội nghị khoa học về ĐTM và ĐMC lần thứ 3, Hội đánh giá tác động môi trường Việt Nam (VAFEIA), Hội Đánh giá tác động môi trường Hàn Quốc (KSEIA), Huế, 26/8/2011.
- Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2011), Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
13. The 2nd Debrief Meeting of Practical Research and Education of Solid Waste Management based on Partnership between Universities and Governments in Asia and Pacific Countries. Okayama University, Japan, 5th February 2012.
- Tran Thi Tu (2012), A study into adsorption of dye from aqueous solution by peat.
14. Hội thảo Môi trường và Phát triển bền vững lần 2, Nha Trang- Khánh Hòa từ 12/7-15/7/2012. Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM, Sở KH&CN tỉnh Khánh Hòa. Nha Trang.
- Trần Thị Tú, Hoàng Trọng Sỹ (2012), Đánh giá khả năng hấp phụ màu phẩm nhuộm của than bùn ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Trần Thị Tú, Phạm Ngọc Dũng, Trần Hiếu Quang (2012). Đánh giá những tác động của hoạt động kinh tế- xã hội đến thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng, Trần Hiếu Quang (2012). Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh.
15. Hội thảo khởi động Dự án “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn thành lập Hành lang đa dạng sinh học nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu”, Cục Bảo tồn đa dạng sinh học- Tổng cục môi trường, ngày 15/09/2012, Huế.
16. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VI “Khoa học địa lý với phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ môi trường biển đảo Việt Nam”, Hội Địa lý Việt Nam, trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế, ngày 30/09/2012, Huế.
- Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2012), Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Trần Thị Tú, Phạm Ngọc Dũng, Trần Hiếu Quang (2012), Đánh giá những tác động của hoạt động kinh tế- xã hội đến thực vật ngập mặn ở đầm Lập An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2012), Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh.
17. Hội thảo Nhật- Việt về Quản lý Môi trường lưu vực sông và Chất thải rắn vào ngày 11/11/2012, Đơn vị tổ chức: Đại học Okayama, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học, 07 Hà Nội, thành phố Huế.
- Tran Thi Tu, Morihiro Maeda, Le Van Thang, Nguyen Dang Hai, Tran Dang Bao Thuyen (2012), Application of biochar from coconut shells to different soils in Thua Thien Hue province, Vietnam.
18. Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV “Việt Nam trên con đường hội nhập và phát triển” (ICVNS 2012), Đơn vị tổ chức: Viện Khoa học- Xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, ngày 26-28/11/2012.
- Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2014), Hiện trạng và những tác động của biến đổi khí hậu lên hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh.
19. Hội thảo quốc tế “Địa công trình ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng” (HUEGEO-Engineering 2012), Đơn vị tổ chức: Đại học Khoa học Huế, Hội Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam, Huế, ngày 17-18/12/2012.
- Tran Thi Tu, Tran Hieu Quang (2012), Effects of Climate Change on Agriculture and Rural Development in Thua Thien Hue province, Vietnam.
20. The 3rd Final Meeting of Practical Research and Education of Solid Waste Management based on Partnership between Universities and Governments in Asia and Pacific Countries, Waste Management Research Center, Okayama University, Japan, 2 February 2013.
- Tran Thi Tu, Morihiro Maeda, Le Van Thang, Nguyen Dang Hai, Tran Dang Bao Thuyen (2013), Application of biochar from coconut shells to different soils in Thua Thien Hue province, Vietnam.
21. Hội thảo “Tổng kết, đánh giá 10 năm hoạt động Quan trắc môi trường nước sông Hương” ngày 27/02/2013, Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học – Đại học Huế, Huế.
22. Hội thảo về “Công nghệ và Quản lý Môi trường hướng tới Phát triển xanh”, Kỷ niệm 15 năm thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, ngày 05-06/09/2013.
- Trần Thị Tú, Morihiro Maeda, Lê Văn Thăng, Trần Đặng Bảo Thuyên, Nguyễn Đăng Hải (2013), Nghiên cứu sử dụng than sinh học từ vỏ dừa bón cho rau Komatsuna trên một số loại đất ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
23. Hội thảo tập huấn, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quan trắc môi trường, ngày 24- 27/9/2013 tại Đà Nẵng, Trung tâm Quan trắc môi trường (CEM)- Tổng cục Môi trường (VEA).
24. Hội nghị khoa học Sau đại học lần thứ I năm 2013, Đại học Sư phạm- Đại học Huế, ngày 13/10/2013.
- Trần Hiếu Quang, Trần Thị Tú, Nguyễn Khoa Lân (2013), Đa dạng thành phần loài thực vật ngập mặn ở Rú Chá, Thừa Thiên Huế.
25. Hội thảo góp ý kiến cho Báo cáo môi trường quốc gia 2013 - Môi trường không khí Việt Nam (Dự thảo 1) ngày 08/11/2013 tại Thành phố Huế, Trung tâm Quan trắc môi trường (CEM)- Tổng cục Môi trường (VEA).
26. Hội nghị quốc tế EEPSEA 2014 “Kinh tế của Biến đổi khí hậu”, Chương trình Kinh tế và Môi trường khu vực Đông Nam Á (EEPSEA), Hiệp hội Kinh tế Môi trường và Tài nguyên Đông Nam Á (EAAERE) tổ chức ngày 27-28/02/2014 tại Siem Reap, Campuchia.
- Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng, Trần Hiếu Quang (2014), Ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu lên rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam.
27. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 8 “Khoa học Địa lý Việt Nam trong chiến lược đổi mới, hội nhập và phát triển” tại Tp. Hồ Chí Minh từ 01-02/11/2014, Hội Địa lý Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh.
- Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2014), Nghiên cứu khả năng hấp thụ CO2 của rừng ngập mặn Rú Chá, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.
28. Hội nghị khoa học toàn quốc về “Sinh thái và Tài nguyên sinh vật” lần thứ 6 ngày 21/10/2015, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
- Trần Thị Tú, Trần Hiếu Quang (2015), Đánh giá khả năng giảm phát thải khí nhà kính và tích lũy carbon của rừng ngập mặn Rú Chá, tỉnh Thừa Thiên Huế.
29. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 3 “Quản lý hiệu quả Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường hướng đến Tăng trưởng xanh” (SEMREGG 2016), Đại học Tài nguyên và Môi trường Tp. Hồ Chí Minh ngày 18/11/2016.
- Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Bùi Văn Hạt (2016), Nghiên cứu ứng dụng cỏ Vetiver (Vetiveria zizanioides L.) vào việc xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột sắn, Phân ban 1: Kỹ thuật môi trường và Quản lý môi trường. 
- Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú (2016), Đánh giá thực trạng quản lý và đề xuất quy hoạch không gian trồng rừng ngập mặn tỉnh Hà Tĩnh, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu.
- Nguyễn Hữu Đồng, Trần Thị Tú, Bùi Văn Hạt (2016), Hiện trạng và một số tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh, Phân ban 3: Khí tượng thủy văn, Biến đổi khí hậu.
- Trần Thị Tú (2016), Nghiên cứu một số đặc điểm hóa lý của biochar sản xuất từ vỏ trấu HT1 ở Thừa Thiên Huế, Phân ban 5: Vật liệu mới và năng lượng tái tạo, Tài nguyên nước, biển và hải đảo.
30. Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7 về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hà Nội, ngày 20/10/2017.
- Phan Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Tú, Nguyễn Hữu Đồng (2017), Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính từ việc sử dụng công trình biogas ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
- Trần Thị Tú, Nguyễn Đăng Hải, Trần Quang Lộc (2017), Đánh giá hiệu quả giảm phát thải khí nhà kính và lợi ích kinh tế từ việc sử dụng công trình biogas ở làng bún Vân Cù, tỉnh Thừa Thiên Huế.
31. Diễn đàn quốc tế lần thứ 7 về Quản lý và Công nghệ xanh 2017 (IFGTM 2017), Viện Công nghệ Môi trường (IET), Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hà Nội, 25- 26/10/2017, Tiểu ban 4: Xử lý khí thải và chất thải rắn.
- Tran Thi Tu, Nguyen Dang Hai (2017), Assessment of effectiveness to reduce greenhouse gas emission of biogas digesters in livestock manure treatment at Van Cu rice noddle craft village, Thua Thien Hue province.
32. Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 “Khoa học Địa lý Việt Nam với liên kết vùng cho phát triển bền vững”, Hội Địa lý Việt Nam, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 21-22/4/2018, Tiểu ban 1: Địa lý tự nhiên, Tài nguyên và Môi trường.
33. Diễn đàn quốc tế lần thứ 8 về Quản lý và Công nghệ xanh 2018 (IFGTM 2018) với chủ đề “Cách tiếp cận mới hướng tới sự phát triển hài hòa cho Việt Nam”, tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường (INEST), Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, 04- 05/9/2018, Tiểu ban 2: Công nghệ xanh và Đa dạng sinh học.
- Tran Thi Tu, Nguyen Dang Hai, Tran Quang Loc (2018), The efficiency of rice husk biochar application to grow Brassica juncea (Brassica juncea (L.) Czern.) in the experimental pots of loamy sand soil.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Thống kê truy cập
Đang truy cập7
Hôm nay415
Tháng hiện tại16,949
Tổng lượt truy cập3,456,976

Giới thiệu

     Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Đại học Huế, được đổi tên từ Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây