Giới thiệu

IREN là ai?

IREN là tên viết tắt của Viện Tài nguyên và Môi trường (Institute of Resources and Environment).

IREN là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế, tiền thân là Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học được thành lập theo Quyết định số 3283/GĐ-ĐT ngày 13/09/1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; được cấp Giấy phép hoạt động Khoa học và Công nghệ số 445 ký ngày 17/01/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế, ngày 14/11/2007 Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học đã chính thức chuyển thành Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ Sinh học. Viện Tài nguyên, Môi trường và Công nghệ sinh học – Đại học Huế được đổi tên thành Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Huế theo Quyết định số 783/QĐ-ĐHH ngày 13/5/2013 của Giám đốc Đại học Huế.

Ngày 25 tháng 10 năm 2021, theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐĐH của Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026, Viện Tài nguyên và Môi trường được sáp nhập vào Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế. Theo Quyết định số 29/QĐ-VCNSH ngày 28 tháng 3 năm 2022, Viện Tài nguyên và Môi trường được tái thành lập và trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

….

Dự án

Đề tài

 
 

Chúng tôi làm công việc gì?

Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.

 


….

….

Liên hệ
 

Recent Posts

Recent Comments

  Archives

  Categories

  Meta

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN)

  Viện Tài nguyên và Môi trường (IREN) là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế.

  Viện Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng. Viện Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng những dịch vụ tư vấn chất lượng cao đối với các lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường, Nông-Lâm-Ngư nghiệp, phục hồi hệ sinh thái và biến đổi khí hậu.